सत्यमेव जयते
महाराष्ट्र शासन
भाषा संचालनालय महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
रविवार, २३ एप्रिल २०१७
महत्वाचे
वेबसाईटला भेट दिलेल्यांची एकूण संख्या :
    तुम्हा सर्वांना दीपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा!     एतदर्थ मंडळाच्या परीक्षांची माहिती     राजपत्रित व अराजपत्रित - मराठी भाषा परीक्षा     निम्नस्तर परीक्षा - दि. 27 नोव्हेंबर, 2012 चा शासन निर्णय.     उच्चस्तर परीक्षा - दि. 27 ऑगस्ट, 2013 चा शासन निर्णय.     निम्नश्रेणी व उच्चश्रेणी परीक्षा - दि. 27 ऑगस्ट, 2013 चा शासन निर्णय.         राजपत्रित अधिका-यांच्या मराठी भाषा निम्नस्तर परीक्षा-दि.17 जुलै, 2016     राजपत्रित अधिका-यांच्या मराठी भाषा उच्चस्तर परीक्षा-दि.17 जुलै, 2016     अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांच्या मराठी उच्चस्तर परीक्षा - 26 जून, 2016     केंद्र - मुंबई     केंद्र - पुणे     केंद्र - नागपूर     केंद्र- औरंगाबाद     अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांच्या मराठी निम्नस्तर परीक्षा - 26 जून, 2016     केंद्र - मुंबई     केंद्र - पुण     केंद्र - नागपूर     केंद्र - औरंगाबाद
स्थापना
१ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर राजभाषा मराठीचा शासन व्यवहारात वापर करण्याबाबतचे धोरण राबविण्यासाठी शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग,क्रमांक ओएफएल-११५९ बी दिनांक ६ जुलै १९६० अन्वये भाषा संचालनालयाची स्थापना करण्यात आली.
कार्यालयीन घडामोडी
प्रशासकीय इमारत, ५ वा मजला, शासकीय वसाहत, वांद्रे ( पूर्व ), मुंबई ४०००५१
दूरध्वनी क्रमांक ०२२ - २६५५२१८४, फ़ॅक्स ०२२ - २६४१७२६५,
ई मेल bhashasanchalak@yahoo.in