/* LPMF Tool start*/ /* LPMF Tool end */ /* LPMF Tool start*/ /* LPMF Tool end */
सत्यमेव जयते
महाराष्ट्र शासन
भाषा संचालनालय महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
गुरुवार, २७ जुलै २०१७
महत्वाचे
वेबसाईटला भेट दिलेल्यांची एकूण संख्या :
        एतदर्थ मंडळाच्या परीक्षांची माहिती     राजपत्रित व अराजपत्रित - मराठी भाषा परीक्षा     निम्नस्तर परीक्षा - दि. 27 नोव्हेंबर, 2012 चा शासन निर्णय.     उच्चस्तर परीक्षा - दि. 27 ऑगस्ट, 2013 चा शासन निर्णय.     निम्नश्रेणी व उच्चश्रेणी परीक्षा - दि. 27 ऑगस्ट, 2013 चा शासन निर्णय.     एतदर्थ मंडळाच्या परीक्षेचे निकालपत्रक     राजपत्रित अधिका-यांच्या मराठी भाषा निम्नस्तर परीक्षा-दि.5 फेब्रुवारी, 2017     राजपत्रित अधिका-यांच्या मराठी भाषा उच्चस्तर परीक्षा-दि.5 फेब्रुवारी, 2017     अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांच्या मराठी उच्चस्तर परीक्षा - 15 जानेवारी, 2017     अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांच्या मराठी निम्नस्तर परीक्षा - 15 जानेवारी, 2017     हिंदी भाषा निम्नश्रेणी परीक्षा- 29 जानेवारी, 2017     केंद्र मुंबई     केंद्र पुणे     केंद्र नागपूर     केंद्र औरंगाबाद     हिंदी भाषा उच्चश्रेणी परीक्षा- 29 जानेवारी, 2017     केंद्र मुंबई     केंद्र पुणे     केंद्र नागपूर     केंद्र औरंगाबाद
स्थापना
१ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर राजभाषा मराठीचा शासन व्यवहारात वापर करण्याबाबतचे धोरण राबविण्यासाठी शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग,क्रमांक ओएफएल-११५९ बी दिनांक ६ जुलै १९६० अन्वये भाषा संचालनालयाची स्थापना करण्यात आली.
कार्यालयीन घडामोडी
प्रशासकीय इमारत, ५ वा मजला, शासकीय वसाहत, वांद्रे ( पूर्व ), मुंबई ४०००५१
दूरध्वनी क्रमांक ०२२ - २६५५२१८४, फ़ॅक्स ०२२ - २६४१७२६५,
ई मेल bhashasanchalak@yahoo.in