/* LPMF Tool start*/ /* LPMF Tool end */ /* LPMF Tool start*/ /* LPMF Tool end */
सत्यमेव जयते
महाराष्ट्र शासन
भाषा संचालनालय महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
शनिवार, २४ मार्च २०१८
महत्वाचे
वेबसाईटला भेट दिलेल्यांची एकूण संख्या :
        एतदर्थ मंडळाच्या परीक्षांची माहिती     राजपत्रित व अराजपत्रित - मराठी भाषा परीक्षा     निम्नस्तर परीक्षा - दि. 27 नोव्हेंबर, 2012 चा शासन निर्णय.     उच्चस्तर परीक्षा - दि. 27 ऑगस्ट, 2013 चा शासन निर्णय.     निम्नश्रेणी व उच्चश्रेणी परीक्षा - दि. 27 ऑगस्ट, 2013 चा शासन निर्णय.     मराठी टंकलेखन परीक्षा- ऑक्टोबर, 2017- परीक्षेचा निकाल     मराठी लघुलेखन परीक्षा - ऑक्टोबर, 2017- परीक्षेचा निकाल.     एतदर्थ मंडळामार्फत दि.21 जानेवारी, 2018 रोजी घेण्यात आलेल्या मराठी भाषा परीक्षेचा निकाल.     मुंबइ केंद्र- उच्चस्तर परीक्षेचा निकाल     मुंबइ केंद्र- निम्नस्तर परीक्षेचा निकाल     एतदर्थ मंडळामार्फत दि.7 जानेवारी, 2018 रोजी मुंबई,पुणे,नागपूर व औरंगाबाद केंद्रावर घेण्यात आलेल्या मराठी भाषा परीक्षेचा निकाल.     निम्नस्तर परीक्षेचा निकाल     उच्चस्तर परीक्षेचा निकाल
स्थापना
१ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर राजभाषा मराठीचा शासन व्यवहारात वापर करण्याबाबतचे धोरण राबविण्यासाठी शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग,क्रमांक ओएफएल-११५९ बी दिनांक ६ जुलै १९६० अन्वये भाषा संचालनालयाची स्थापना करण्यात आली.
कार्यालयीन घडामोडी
प्रशासकीय इमारत, ५ वा मजला, शासकीय वसाहत, वांद्रे ( पूर्व ), मुंबई ४०००५१
दूरध्वनी क्रमांक ०२२ - २६५५२१८४, फ़ॅक्स ०२२ - २६४१७२६५,
ई मेल bhashasanchalak@yahoo.in