/* LPMF Tool start*/ /* LPMF Tool end */ /* LPMF Tool start*/ /* LPMF Tool end */
परीक्षा निकाल
  
  एतदर्थ मंडळाच्या परीक्षांची माहिती
  राजपत्रित व अराजपत्रित - मराठी भाषा परीक्षा
  निम्नस्तर परीक्षा - दि. 27 नोव्हेंबर, 2012 चा शासन निर्णय.
  उच्चस्तर परीक्षा - दि. 27 ऑगस्ट, 2013 चा शासन निर्णय.
  निम्नश्रेणी व उच्चश्रेणी परीक्षा - दि. 27 ऑगस्ट, 2013 चा शासन निर्णय.
  मराठी टंकलेखन परीक्षा- ऑक्टोबर, 2017- परीक्षेचा निकाल
  मराठी लघुलेखन परीक्षा - ऑक्टोबर, 2017- परीक्षेचा निकाल.
  एतदर्थ मंडळामार्फत दि.6 ऑगस्ट, 2017 रोजी घेण्यात आलेल्या मराठी भाषा परीक्षेचा निकाल.
  पुणे केंद्र- उच्चस्तर परीक्षेचा निकाल
  पुणे केंद्र- निम्नस्तर परीक्षेचा निकाल
  एतदर्थ मंडळामार्फत दि.16 जुलै, 2017 रोजी मुंबई,पुणे,नागपूर व औरंगाबाद केंद्रावर घेण्यात आलेल्या मराठी भाषा परीक्षेचा निकाल.
  निम्नस्तर परीक्षेचा निकाल
  उच्चस्तर परीक्षेचा निकाल
  दि. 30 जुलै, 2017 रोजी झालेल्या हिंदी भाषा उच्चश्रीणी परीक्षेचा निकाल.
  मुंबई केंद्र
  पुणे केंद्र
  नागपूर केंद्र
  औरंगाबाद केंद्र
  दि. 30 जुलै, 2017 रोजी घेण्यात आलेल्या हिंदी भाषा निम्नश्रेणी परीक्षेचा निकाल.
  मुंबई केंद्र
  पुणे केंद्र
  नागपूर केंद्र
  औरंगाबाद

मागे