/* LPMF Tool start*/ /* LPMF Tool end */ /* LPMF Tool start*/ /* LPMF Tool end */
सत्यमेव जयते
महाराष्ट्र शासन
भाषा संचालनालय महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
गुरुवार, २७ जून २०१९
महत्वाचे
वेबसाईटला भेट दिलेल्यांची एकूण संख्या :
        एतदर्थ मंडळाच्या परीक्षांची माहिती     राजपत्रित व अराजपत्रित - मराठी भाषा परीक्षा     राजपत्रित अधिकारी व अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांसाठी घेण्यात येणाऱ्या एतदर्थ मंडळ मराठी-हिंदी भाषा परीक्षा अभ्यासक्रमाबाबतचा दि. 28 मार्च, 2018 चा ‍शासन निर्णय.     दि.30 डिसेंबर, 2018-अराजपत्रित कर्मचारी -मराठी भाषा परीक्षा -उच्चस्तर -निकाल     दि.30 डिसेंबर, 2018-अराजपत्रित कर्मचारी -मराठी भाषा परीक्षा -निम्नस्तर -निकाल     दि.20 जानेवारी, 2019-राजपत्रित अधिकारी -मराठी भाषा परीक्षा -उच्चस्तर -निकाल     दि.20 जानेवारी, 2019-राजपत्रित अधिकारी -मराठी भाषा परीक्षा -निम्नस्तर -निकाल     हिंभाप 2/2019 उच्चश्रेणी निकाल मुंबई     पुणे     हिंभाप 2/2019 उच्चश्रेणी निकाल नागपूर     हिंभाप 2/2019 उच्चश्रेणी निकाल औरंगाबाद     हिंदी भाषा परीक्षा फेब्रुवारी 2019 निम्नश्रेणी मुंबई पुणे नागपूर औरंगाबाद
स्थापना
१ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर राजभाषा मराठीचा शासन व्यवहारात वापर करण्याबाबतचे धोरण राबविण्यासाठी शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग,क्रमांक ओएफएल-११५९ बी दिनांक ६ जुलै १९६० अन्वये भाषा संचालनालयाची स्थापना करण्यात आली.
कार्यालयीन घडामोडी
प्रशासकीय इमारत, ५ वा मजला, शासकीय वसाहत, वांद्रे ( पूर्व ), मुंबई ४०००५१
दूरध्वनी क्रमांक ०२२ - २६५५२१८४, फ़ॅक्स ०२२ - २६४१७२६५,
ई मेल bhashasanchalak@yahoo.in