/* LPMF Tool start*/ /* LPMF Tool end */ /* LPMF Tool start*/ /* LPMF Tool end */
सत्यमेव जयते
महाराष्ट्र शासन
भाषा संचालनालय महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
शनिवार, २० एप्रिल २०१९
महत्वाचे
वेबसाईटला भेट दिलेल्यांची एकूण संख्या :
        एतदर्थ मंडळाच्या परीक्षांची माहिती     राजपत्रित व अराजपत्रित - मराठी भाषा परीक्षा     राजपत्रित अधिकारी व अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांसाठी घेण्यात येणाऱ्या एतदर्थ मंडळ मराठी-हिंदी भाषा परीक्षा अभ्यासक्रमाबाबतचा दि. 28 मार्च, 2018 चा ‍शासन निर्णय.     एतदर्थ मंडळामार्फत दि.19 ऑगस्ट, 2018 रोजी आयोजित केलेल्या हिंदी भाषा परीक्षेचा निकाल.     निम्नश्रेणी परीक्षा     केंद्र मुंबई     केंद्र पुणे     केंद्र नागपूर     केंद्र औरंगाबाद     उच्चश्रेणी परीक्षा     केंद्र मुंबई     केंद्र पुणे     केंद्र नागपूर     केंद्र औरंगाबाद     दि.30 डिसेंबर, 2018-अराजपत्रित कर्मचारी -मराठी भाषा परीक्षा -उच्चस्तर -निकाल     दि.19 ऑक्टोबर, 2018 रोजी झालेल्या मराठी लघुलेखन परीक्षेचा निकाल     दि.30 डिसेंबर, 2018-अराजपत्रित कर्मचारी -मराठी भाषा परीक्षा -निम्नस्तर -निकाल     दि.20 जानेवारी, 2019-राजपत्रित अधिकारी -मराठी भाषा परीक्षा -उच्चस्तर -निकाल     दि.20 जानेवारी, 2019-राजपत्रित अधिकारी -मराठी भाषा परीक्षा -निम्नस्तर -निकाल
स्थापना
१ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर राजभाषा मराठीचा शासन व्यवहारात वापर करण्याबाबतचे धोरण राबविण्यासाठी शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग,क्रमांक ओएफएल-११५९ बी दिनांक ६ जुलै १९६० अन्वये भाषा संचालनालयाची स्थापना करण्यात आली.
कार्यालयीन घडामोडी
प्रशासकीय इमारत, ५ वा मजला, शासकीय वसाहत, वांद्रे ( पूर्व ), मुंबई ४०००५१
दूरध्वनी क्रमांक ०२२ - २६५५२१८४, फ़ॅक्स ०२२ - २६४१७२६५,
ई मेल bhashasanchalak@yahoo.in