/* LPMF Tool start*/ /* LPMF Tool end */ /* LPMF Tool start*/ /* LPMF Tool end */
सत्यमेव जयते
महाराष्ट्र शासन
भाषा संचालनालय महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
बुधवार, २० फेब्रुवारी २०१९
महत्वाचे
वेबसाईटला भेट दिलेल्यांची एकूण संख्या :
        एतदर्थ मंडळाच्या परीक्षांची माहिती     राजपत्रित व अराजपत्रित - मराठी भाषा परीक्षा     दि.24 जून, 2018 रोजी अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांसाठी घेण्यात आलेल्या मराठी भाषा निम्नस्तर परीक्षेचा निकाल     मुंबइ केंद्र- उच्चस्तर परीक्षेचा निकाल     मुंबइ केंद्र- निम्नस्तर परीक्षेचा निकाल     निम्नस्तर परीक्षेचा निकाल     उच्चस्तर परीक्षेचा निकाल     केंद्र मुंबई     केंद्र पुणे     केंद्र नागपूर     केंद्र औरंगाबाद     केंद्र मुंबई     केंद्र पुणे     केंद्र नागपूर     केंद्र औरंगाबाद     माहे एप्रिल, 2018 मध्ये घेण्यात आलेल्या मराठी टंकलेखन परीक्षेचा निकाल     माहे एप्रिल, 2018 मध्ये घेण्यात आलेल्या मराठी लघुलेखन परीक्षेचा निकाल     दि.24 जून, 2018 रोजी अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांसाठी घेण्यात आलेल्या मराठी भाषा उच्चस्तर परीक्षेचा निकाल     दि.05 ऑगस्ट, 2018 रोजी राजपत्रित अधिकाऱ्यांसाठी घेण्यात आलेल्या मराठी भाषा निम्नस्तर परीक्षेचा निकाल     दि.05 ऑगस्ट, 2018 रोजी राजपत्रित अधिकाऱ्यांसाठी घेण्यात आलेल्या मराठी भाषा उच्चस्तर परीक्षेचा निकाल     राजपत्रित अधिकारी व अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांसाठी घेण्यात येणाऱ्या एतदर्थ मंडळ मराठी-हिंदी भाषा परीक्षा अभ्यासक्रमाबाबतचा दि. 28 मार्च, 2018 चा ‍शासन निर्णय.     एतदर्थ मंडळामार्फत दि.19 ऑगस्ट, 2018 रोजी आयोजित केलेल्या हिंदी भाषा परीक्षेचा निकाल.     निम्नश्रेणी परीक्षा     केंद्र मुंबई     केंद्र पुणे     केंद्र नागपूर     केंद्र औरंगाबाद     उच्चश्रेणी परीक्षा     केंद्र मुंबई     केंद्र पुणे     केंद्र नागपूर     केंद्र औरंगाबाद     दि.16 ऑक्टोबर, 2018 रोजी झालेल्या मराठी टंकलेखन परीक्षेचा निकाल     दि.19 ऑक्टोबर, 2018 रोजी झालेल्या मराठी लघुलेखन परीक्षेचा निकाल
स्थापना
१ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर राजभाषा मराठीचा शासन व्यवहारात वापर करण्याबाबतचे धोरण राबविण्यासाठी शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग,क्रमांक ओएफएल-११५९ बी दिनांक ६ जुलै १९६० अन्वये भाषा संचालनालयाची स्थापना करण्यात आली.
कार्यालयीन घडामोडी
प्रशासकीय इमारत, ५ वा मजला, शासकीय वसाहत, वांद्रे ( पूर्व ), मुंबई ४०००५१
दूरध्वनी क्रमांक ०२२ - २६५५२१८४, फ़ॅक्स ०२२ - २६४१७२६५,
ई मेल bhashasanchalak@yahoo.in