/* LPMF Tool start*/ /* LPMF Tool end */ /* LPMF Tool start*/ /* LPMF Tool end */
संपर्क
भाषा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
प्रशासकीय इमारत,
५ वा मजला, शासकीय वसाहत,
वांद्रे ( पूर्व ),
मुंबई   ४०००५१
महाराष्ट्र,  भारत
दूरध्वनी क्रमांक : ०२२ - २६५५२१८४
फ़ॅक्स : ०२२ - २६४१७२६५
ई मेल : bhashasanchalak@yahoo.in
website : http://bhasha.maharashtra.gov.in
कार्यालयाचे ठिकाण

मागे