/* LPMF Tool start*/ /* LPMF Tool end */ /* LPMF Tool start*/ /* LPMF Tool end */
सत्यमेव जयते
महाराष्ट्र शासन
भाषा संचालनालय महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
रविवार, २२ एप्रिल २०१८
महत्वाचे
वेबसाईटला भेट दिलेल्यांची एकूण संख्या :
        एतदर्थ मंडळाच्या परीक्षांची माहिती     राजपत्रित व अराजपत्रित - मराठी भाषा परीक्षा     निम्नस्तर परीक्षा - दि. 27 नोव्हेंबर, 2012 चा शासन निर्णय.     उच्चस्तर परीक्षा - दि. 27 ऑगस्ट, 2013 चा शासन निर्णय.     निम्नश्रेणी व उच्चश्रेणी परीक्षा - दि. 27 ऑगस्ट, 2013 चा शासन निर्णय.     मराठी टंकलेखन परीक्षा- ऑक्टोबर, 2017- परीक्षेचा निकाल     मराठी लघुलेखन परीक्षा - ऑक्टोबर, 2017- परीक्षेचा निकाल.     एतदर्थ मंडळामार्फत दि.21 जानेवारी, 2018 रोजी घेण्यात आलेल्या मराठी भाषा परीक्षेचा निकाल.     मुंबइ केंद्र- उच्चस्तर परीक्षेचा निकाल     मुंबइ केंद्र- निम्नस्तर परीक्षेचा निकाल     एतदर्थ मंडळामार्फत दि.7 जानेवारी, 2018 रोजी मुंबई,पुणे,नागपूर व औरंगाबाद केंद्रावर घेण्यात आलेल्या मराठी भाषा परीक्षेचा निकाल.     निम्नस्तर परीक्षेचा निकाल     उच्चस्तर परीक्षेचा निकाल     एतदर्थ मंडळामार्फत दि.4 फेब्रुवारी, 2018 रोजी घेण्यात आलेल्या हिंदी भाषा निम्नश्रेणी परीक्षेचा निकाल.     केंद्र मुंबई     केंद्र पुणे     केंद्र नागपूर     केंद्र औरंगाबाद     एतदर्थ मंडळामार्फत दि.4 फेब्रुवारी, 2018 रोजी घेण्यात आलेल्या हिंदी भाषा उच्चश्रेणी परीक्षेचा निकाल.     केंद्र मुंबई     केंद्र पुणे     केंद्र नागपूर     केंद्र औरंगाबाद
स्थापना
१ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर राजभाषा मराठीचा शासन व्यवहारात वापर करण्याबाबतचे धोरण राबविण्यासाठी शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग,क्रमांक ओएफएल-११५९ बी दिनांक ६ जुलै १९६० अन्वये भाषा संचालनालयाची स्थापना करण्यात आली.
कार्यालयीन घडामोडी
प्रशासकीय इमारत, ५ वा मजला, शासकीय वसाहत, वांद्रे ( पूर्व ), मुंबई ४०००५१
दूरध्वनी क्रमांक ०२२ - २६५५२१८४, फ़ॅक्स ०२२ - २६४१७२६५,
ई मेल bhashasanchalak@yahoo.in