/* LPMF Tool start*/ /* LPMF Tool end */ /* LPMF Tool start*/ /* LPMF Tool end */
परीक्षा निकाल
  
  एतदर्थ मंडळाच्या परीक्षांची माहिती
  राजपत्रित व अराजपत्रित - मराठी भाषा परीक्षा
  राजपत्रित अधिकारी व अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांसाठी घेण्यात येणाऱ्या एतदर्थ मंडळ मराठी-हिंदी भाषा परीक्षा अभ्यासक्रमाबाबतचा दि. 28 मार्च, 2018 चा ‍शासन निर्णय.
  दि.30 डिसेंबर, 2018-अराजपत्रित कर्मचारी -मराठी भाषा परीक्षा -उच्चस्तर -निकाल
  दि.30 डिसेंबर, 2018-अराजपत्रित कर्मचारी -मराठी भाषा परीक्षा -निम्नस्तर -निकाल
  दि.20 जानेवारी, 2019-राजपत्रित अधिकारी -मराठी भाषा परीक्षा -उच्चस्तर -निकाल
  दि.20 जानेवारी, 2019-राजपत्रित अधिकारी -मराठी भाषा परीक्षा -निम्नस्तर -निकाल
  हिंभाप 2/2019 उच्चश्रेणी निकाल मुंबई
  पुणे
  हिंभाप 2/2019 उच्चश्रेणी निकाल नागपूर
  हिंभाप 2/2019 उच्चश्रेणी निकाल औरंगाबाद
  हिंदी भाषा परीक्षा फेब्रुवारी 2019 निम्नश्रेणी मुंबई पुणे नागपूर औरंगाबाद

मागे