/* LPMF Tool start*/ /* LPMF Tool end */ /* LPMF Tool start*/ /* LPMF Tool end */
परीक्षा निकाल
  
  एतदर्थ मंडळाच्या परीक्षांची माहिती
  राजपत्रित व अराजपत्रित - मराठी भाषा परीक्षा
  निम्नस्तर परीक्षा - दि. 27 नोव्हेंबर, 2012 चा शासन निर्णय.
  उच्चस्तर परीक्षा - दि. 27 ऑगस्ट, 2013 चा शासन निर्णय.
  निम्नश्रेणी व उच्चश्रेणी परीक्षा - दि. 27 ऑगस्ट, 2013 चा शासन निर्णय.
  दि.24 जून, 2018 रोजी अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांसाठी घेण्यात आलेल्या मराठी भाषा निम्नस्तर परीक्षेचा निकाल
  मुंबइ केंद्र- उच्चस्तर परीक्षेचा निकाल
  मुंबइ केंद्र- निम्नस्तर परीक्षेचा निकाल
  एतदर्थ मंडळामार्फत दि.7 जानेवारी, 2018 रोजी मुंबई,पुणे,नागपूर व औरंगाबाद केंद्रावर घेण्यात आलेल्या मराठी भाषा परीक्षेचा निकाल.
  निम्नस्तर परीक्षेचा निकाल
  उच्चस्तर परीक्षेचा निकाल
  एतदर्थ मंडळामार्फत दि.4 फेब्रुवारी, 2018 रोजी घेण्यात आलेल्या हिंदी भाषा निम्नश्रेणी परीक्षेचा निकाल.
  केंद्र मुंबई
  केंद्र पुणे
  केंद्र नागपूर
  केंद्र औरंगाबाद
  एतदर्थ मंडळामार्फत दि.4 फेब्रुवारी, 2018 रोजी घेण्यात आलेल्या हिंदी भाषा उच्चश्रेणी परीक्षेचा निकाल.
  केंद्र मुंबई
  केंद्र पुणे
  केंद्र नागपूर
  केंद्र औरंगाबाद
  माहे एप्रिल, 2018 मध्ये घेण्यात आलेल्या मराठी टंकलेखन परीक्षेचा निकाल
  माहे एप्रिल, 2018 मध्ये घेण्यात आलेल्या मराठी लघुलेखन परीक्षेचा निकाल
  मराठी टंकलेखन/लघुलेखन परीक्षा-ऑक्टोबर, 2018-प्रसिद्धीपत्रक
  दि.24 जून, 2018 रोजी अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांसाठी घेण्यात आलेल्या मराठी भाषा उच्चस्तर परीक्षेचा निकाल
  दि.05 ऑगस्ट, 2018 रोजी राजपत्रित अधिकाऱ्यांसाठी घेण्यात आलेल्या मराठी भाषा निम्नस्तर परीक्षेचा निकाल
  दि.05 ऑगस्ट, 2018 रोजी राजपत्रित अधिकाऱ्यांसाठी घेण्यात आलेल्या मराठी भाषा उच्चस्तर परीक्षेचा निकाल

मागे