* केंद्राचे अधिनियम (प्राधिकृत पाठ) मराठीतून *

अ. क्र.

अधिनियम वर्ष

अधिनियम क्रमांक

अधिनियमाचे नाव

१.

१८५०

२१

जातिमूलक नि:समर्थता निवारण अधिनियम, १८५०

२.

१८५५

१३

घातक अपघात अधिनियम, १८५५

३.

१८६०

२१

सोसायटी नोंदणी अधिनियम, १८६०

४.

१८६०

४५

भारतीय दंड संहिता, १८६०

५.

१८७१

गुरे अतिक्रमण अधिनियम, १८७१

६.

१८७२

भारतीय साक्षीपुरावा अधिनियम, १८७२

७.

१८७२

भारतीय संविदा अधिनियम, १८७२

८.

१८७६

१९

नाट्य प्रयोग अधिनियम, १८७६

९.

१८७८

भारतीय निखात निधि अधिनियम, १८७८

१०.

१८८२

संपत्ती हस्तांतरण अधिनियम, १८८२

११.

१८८२

भारतीय सुविधाधिकार अधिनियम, १८८२

१२.

१८८२

मुखत्यारनामा अधिनियम, १८८२

१३.

१८९०

महसूल वसुली अधिनियम, १८९०

१४.

१८९४

भूमिसंपादन अधिनियम, १८९४

१५.

१८९४

कारागृहे अधिनियम १८९४

१६.

१८९७

साथरोग अधिनियम, १८९७

१७.

१८९७

१०

सर्वसाधारण वाक्खंड अधिनियम, १८९७

१८.

१८९९

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८९९

१९.

१९००

कैदी अधिनियम, १९००

२०.

१९०८

दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८

२१.

१९१२

वन्य पक्षी आणि प्राणी संरक्षण अधिनियम, १९१२

२२.

१९२२

२२

पोलीस (अप्रीतीची भावना चेतवणे) अधिनियम,१९२२

२३.

१९२३

कामगार भरपाई अधिनियम, १९२३

२४.

१९२३

१९

शासकीय गुपिते अधिनियम, १९२३

२५.

१९२५

१९

भविष्य निधी अधिनियम, १९२५

२६.

१९२५

३९

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, १९२५

२७.

१९२६

१६

व्यवसाय संघ अधिनियम, १९२६

२८.

१९३०

माल-विक्रय अधिनियम, १९३०

२९.

१९३२

भारतीय भागीदारी अधिनियम, १९३२

३०.

१९३४

२२

वायूयान अधिनियम, १९३४

३१.

१९३६

वेतन प्रदान अधिनियम, १९३६

३२.

१९३७

९६

मुस्लिम व्यक्तिविषयक विधि (शरीअत) प्रयुक्ती अधिनियम, १९३७

३३.

१९३८

२४

नियोक्ता दायित्व अधिनियम, १९३८
सन २०१६ चा केंद्रीय अधिनियम क्रमांक २३ द्वारे निरसित करण्यात आला आहे.

३४.

१९४०

२३

औषधिद्रव्य व सौंदर्यप्रसाधन अधिनियम, १९४०

३५.

१९४०

२७

कृषि उत्पादन उपकर अधिनियम, १९४०

३६.

१९४२

१८

आठवडी सुट्‌ट्या अधिनियम, १९४२

३७.

१९४४

१८

लोक ऋण अधिनियम, १९४४

३८.

१९४७

१४

औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७

३९.

१९४८

११

किमान वेतन अधिनियम, १९४८

४०.

१९४८

३४

कर्मचारी राज्य विमा अधिनियम, १९४८

४१.

१९४८

३७

जनगणना अधिनियम, १९४८

४२.

१९४८

५३

तेलक्षेत्र (विनियमन व विकास) अधिनियम, १९४८

४३.

१९४८

६३

कारखाना अधिनियम, १९४८

४४.

१९५०

२६

औषधिद्रव्ये (नियंत्रण) अधिनियम, १९५०

४५.

१९५०

२९

कैदी स्थानांतरण अधिनियम, १९५०

४६.

१९५०

३३

अफू व महसूल कायदे (प्रयुक्ति क्षेत्राचे विस्तारण) अधिनियम, १९५०

४७.

१९५०

४०

सेना आणि वायूसेना (खाजगी संपत्तीची विल्हेवाट) अधिनियम, १९५०

४८.

१९५०

४३

लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५०

४९.

१९५१

४३

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१

५०.

१९५२

१९

कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी संकीर्ण उपबंध अधिनियम, १९५२

५१.

१९५२

३५

खाण अधिनियम, १९५२

५२.

१९५२

३७

चलचित्र अधिनियम, १९५२

५३.

१९५३

३२

आकडेवारी संग्रहण अधिनियम, १९५३
सन 2009 चा केंद्रीय अधिनियम क्रमांक 7 द्वारे निरसित करण्यात आला आहे.

५४.

१९५३

४९

मीठ उपकर अधिनियम, १९५३

५५.

१९५४

३७

अन्नभेसळ प्रतिबंध अधिनियम, १९५४

५६.

१९५४

४१

कराधान विधि (जम्मू व काश्मीरवर विस्तारण) अधिनियम, १९५४
सन २०१६ चा केंद्रीय अधिनियम क्रमांक २३ द्वारे निरसित करण्यात आला आहे.

५७.

१९५५

१०

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, १९५५

५८.

१९५५

२२

नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम, १९५५

५९.

१९५५

२५

हिंदू विवाह अधिनियम, १९५५

६०.

१९५५

३२

कैदी (न्यायालयातील उपस्थिती) अधिनियम, १९५५

६१.

१९५५

४५

श्रमिक पत्रकार व अन्य वृत्तपत्र कर्मचारी (सेवाशर्ती) आणि संकीर्ण उपबंध अधिनियम, १९५५

६२.

१९५५

५७

नागरिकत्व अधिनियम, १९५५

६३.

१९५५

६९

रेल्वे प्रवासी सीमाकर अधिनियम, १९५६

६४.

१९५६

३०

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, १९५६

६५.

१९५६

३२

हिंदू अज्ञानत्व व पालकत्व अधिनियम, १९५६

६६.

१९५६

७८

हिंदू दत्तक व निर्वाह अधिनियम, १९५६

६७.

१९५६

१०४

अनैतिक व्यापार (प्रतिबंध) अधिनियम, १९५६

६८.

१९५७

६७

खाण व खनिज (विनियमन व विकास) अधिनियम, १९५७

६९.

१९५८

२९

श्रमिक पत्रकार (वेतनदर- निश्चिती) अधिनियम, १९५८

७०.

१९५९

५४

शस्त्र अधिनियम, १९५९

७१.

१९६०

१९

हिंदू विवाह (कार्यवाही विधिग्राह्य करणे) अधिनियम, १९६०

७२.

१९६०

५९

प्राण्यांना क्रूरतेने वागवण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत अधिनियम, १९६०

७३.

१९६१

२५

अधिवक्ता अधिनियम, १९६१

७४.

१९६१

२८

हुंडा प्रतिबंध अधिनियम, १९६१

७५.

१९६१

४६

वेतनांचे स्वेच्छापूर्वक प्रत्यर्पण (कराधानातून सूट) अधिनियम, १९६१

७६.

१९६१

५२

शिकाऊ उमेदवार अधिनियम, १९६१

७७.

१९६१

५३

प्रसूतिविषयक लाभ अधिनियम, १९६१

७८.

१९६२

३४

प्रत्यर्पण अधिनियम, १९६२

७९.

१९६३

१५

राजभाषा अधिनियम, १९६३

८०.

१९६३

३६

मुदत अधिनियम, १९६३

८१.

१९६३

३७

शारीरिक इजा (भरपाई विमा) अधिनियम, १९६३
सन २०१६ चा केंद्रीय अधिनियम क्रमांक २३ द्वारे निरसित करण्यात आला आहे.

८२.

१९६६

३२

विडी व सिगार कामगार (कामासंबंधीची परिस्थिती) अधिनियम, १९६६

८३.

१९६७

१५

पासपोर्ट अधिनियम, १९६७

८४.

१९६७

३७

बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) अधिनियम, १९६७

८५.

१९६८

२३

लोक भविष्यनिधी अधिनियम, १९६८

८६.

१९६८

२७

नागरी संरक्षण अधिनियम, १९६८

८७.

१९६९

१८

जन्म व मृत्यु नोंदणी अधिनियम, १९६९

८८.

१९६९

३३

विदेशी विवाह अधिनियम, १९६९

८९.

१९७२

२०

वास्तुशास्त्रज्ञ अधिनियम, १९७२

९०.

१९७२

३९

उपदान प्रदान अधिनियम, १९७२

९१.

१९७३

४६

परकीय चलन विनियमन अधिनियम, १९७३

९२.

१९७४

फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३

९३.

१९७४

१२

आर्थिक अपराध (मुदत मर्यादा लागू नसणे) अधिनियम,१९७४

९४.

१९७४

५७

आजारी वस्त्रनिर्माण उपक्रम (राष्ट्रीयीकरण) अधिनियम, १९७४

९५.

१९७६

११

विक्री प्रवर्धन कामगार (सेवाशर्ती) अधिनियम, १९७६

९६.

१९७६

१३

तस्कर आणि विदेशी विनिमय चलन कूटव्यवहारी (संपत्तीचे समपहरण) अधिनियम, १९७६

९७.

१९७६

१९

बंधबिगार पद्धती (उच्चाटन) अधिनियम, १९७६

९८.

१९७६

२५

समान पारिश्रमिक अधिनियम, १९७६

९९.

१९७६

३३

नागरी जमीन (कमाल मर्यादा व विनियमन)

अधिनियम, १९७६

१००.

१९७६

४९

विदेशी अभिदान (विनियमन) अधिनियम, १९७६

१०१.

१९७६

१०८

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जनजाती आदेश (विशोधन) अधिनियम, १९७६

१०२.

१९७७

३६

जल (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) उपकर अधिनियम, १९७७

१०३.

१९७८

३७

वार्ताहर परिषद अधिनियम, १९७८

१०४.

१९८०

काळ्या बाजारास प्रतिबंध आणि अत्यावश्यक वस्तूंचा पुरवठा अधिनियम, १९८०

१०५.

१९८०

६५

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, १९८०

१०६.

१९८१

४८

वर्णभेद-विरोधी (संयुक्त राष्ट्र अभिसंधी) अधिनियम, १९८१

१०७.

१९८२

६५

विमान अपहरण प्रतिबंध अधिनियम, १९८२

१०८.

१९८४

सार्वजनिक संपत्तीस हानी प्रतिबंध अधिनियम, १९८४

१०९.

१९८४

५२

भारतीय पशुवैद्यक परिषद अधिनियम, १९८४

११०.

१९८४

६१

दहशतग्रस्त क्षेत्रे (विशेष न्यायालये) अधिनियम, १९८४

१११.

१९८४

६६

कुटुंब न्यायालये अधिनियम, १९८४

११२.

१९८५

१३

प्रशासकीय न्यायाधिकरण अधिनियम, १९८५

११३.

१९८५

५४

वजन व माप मानक (बजावणी) अधिनियम, १९८५

११४.

१९८५

५९

न्यायाधीश (संरक्षण) अधिनियम, १९८५

११५.

१९८५

६१

अंमली औषधिद्रव्ये व मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, १९८५

११६.

१९८५

८२

भारताचे अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, १९८५

११७.

१९८६

कृषि व संस्कारित अन्नपदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, १९८५

११८.

१९८६

कृषि व संस्कारित अन्न पदार्थ निर्यात उपकर अधिनियम, १९८५

११९.

१९८६

१०

मसाले पदार्थ मंडळ अधिनियम, १९८६

१२०.

१९८६

११

मसाला पदार्थ उपकर अधिनियम, १९८६

१२१.

१९८६

२५

मुस्लिम स्त्रिया (घटस्फोटानंतर अधिकार संरक्षण) अधिनियम, १९८६

१२२.

१९८६

२९

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६

१२३.

१९८६

३२

संशोधन व विकास उपकर अधिनियम, १९८६

१२४.

१९८६

५३

बाल न्याय अधिनियम, १९८६

१२५.

१९८६

६०

स्त्रियांचे असभ्य प्रतिरूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, १९८६

१२६.

१९८६

६१

बाल कामगार (प्रतिबंध आणि विनियमन) अधिनियम, १९८६

१२७.

१९८६

६८

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, १९८६

१२८.

१९८७

१६

गोवा, दमण व दीव खाणकाम सवलती (नष्ट करण्यासाठी आणि खाणकाम पट्टा म्हणून घोषित करण्यासाठी )अधिनियम, १९८७

१२९.

१९८७

५३

राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँक अधिनियम, १९८७

१३०.

१९८८

सती (प्रतिबंध) अधिनियम, १९८७

१३१.

१९८८

४१

धार्मिक संस्था (दुरूपयोगास प्रतिबंध) अधिनियम, १९८८

१३२.

१९८८

४५

बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, १९८८

१३३.

१९८८

४६

अंमली औषधिद्रव्ये व मन:प्रभावी पदार्थ विधिनिषिद्ध व्यापार प्रतिबंध अधिनियम, १९८८

१३४.

१९८८

४९

भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम, १९८८

१३५.

१९८८

५९

मोटार वाहन अधिनियम, १९८८

१३६.

१९८८

६८

भारताचे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण अधिनियम, १९८८

१३७.

१९८९

२४

रेल्वे अधिनियम, १९८९

१३८.

१९८९

३३

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जनजाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम, १९८९

१३९.

१९८९

३९

भारतीय लघुउद्योग विकास बँक अधिनियम, १९८९

१४०.

१९९०

२०

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, १९९०

१४१.

१९९०

२१

सशस्त्र दल (जम्मू आणि काश्मीर) विशेष अधिकार अधिनियम, १९९०

१४२.

१९९१

लोक दायित्व विमा अधिनियम, १९९१

१४३.

१९९१

११

निवडणूक आयोग(निवडणूक आयुक्तांच्या सेवाशर्ती आणि कामकाज चालवणे) अधिनियम, १९९१

१४४.

१९९१

४१

परकीय चलनाचे वित्तप्रेषण व परकीय चलन रोख्यातील गुंतवणूक (उन्मुक्ती व सूट) अधिनियम, १९९१

१४५.

१९९१

४२

उपासना स्थाने (विशेष उपबंध) अधिनियम, १९९१

१४६.

१९९१

४७

ऐच्छिक ठेवी (उन्मुक्ती आणि सूट) अधिनियम, १९९१

१४७.

१९९२

१९

राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग अधिनियम, १९९२

१४८.

१९९२

२२

विदेशी व्यापार (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९९२

१४९.

१९९२

२७

विशेष न्यायालय (प्रतिभूतीमधील व्यवहारांशी संबंधित अपराधांची संपरीक्षा) अधिनियम, १९९२

१५०.

१९९२

३४

भारतीय पुनर्वसन परिषद अधिनियम, १९९२

१५१.

१९९२

४१

अर्भकासाठी दूध-पर्यायी पदार्थ, दूधाच्या बाटल्या आणि अर्भकाचे खाद्य (उत्पादन, पुरवठा आणि वितरण विनियमन) अधिनियम, १९९२

१५२.

१९९३

२७

राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग अधिनियम, १९९३

१५३.

१९९३

३३

अयोध्या येथील विवक्षित क्षेत्र संपादन अधिनियम, १९९३

१५४.

१९९४

१०

मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम, १९९३

१५५.

१९९४

४२

मानवी अवयव प्रतिरोपण अधिनियम, १९९४

१५६.

१९९५

विकलांग व्यक्तींसाठी (समान संधी, हक्कांचे संरक्षण आणि पूर्ण सहभाग) अधिनियम, १९९५

१५७.

१९९५

केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, १९९५

१५८.

१९९५

२७

राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम, १९९५
सन २०१० चा केंद्रीय अधिनियम क्रमांक १९ द्वारे निरसित करण्यात आला आहे.

१५९.

१९९५

४४

तंत्रविकास मंडळ अधिनियम, १९९५

१६०.

१९९६

४०

पंचायतीसंबधीचे उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रांवर विस्तारित करणे) अधिनियम, १९९६

१६१.

१९९८

१७

लॉटरी (विनियमन) अधिनियम, १९९८

१६२.

२०००

५६

बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०००
सन २०१६ चा केंद्रीय अधिनियम क्रमांक २ द्वारे निरसित करण्यात आला आहे.

१६३.

२००२

३३

परिसीमन अधिनियम, २००२

१६४.

२००२

३५

हज समिती अधिनियम, २००२

१६५.

२००३

३४

सिगारेट आणि इतर तंबाखू उत्पादने (जाहिरातीस प्रतिबंध आणि व्यापार व वाणिज्य व्यवहार आणि उत्पादन, पुरवठा व वितरण यांचे विनियमन) अधिनियम, २००३

१६६.

२००५

२२

माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५

१६७.

२००९

विज्ञान व अभियांत्रिकी संशोधन मंडळ अधिनियम, २००८

१६८.

२००९

३५

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९

१६९.

१९२७

१६

भारतीय वन अधिनियम, १९२७

१७०.

२००७

४१

रस्ते वाहतूक अधिनियम, २००७

१७१.

१९०८

स्फोटक पदार्थ अधिनियम, १९०८

१७२.

१९२०

३३

कैद्यांची ओळख पटविण्याबाबत अधिनियम, १९२०

१७३.

१९५०

४९

भारताचा आकस्मिकता निधी अधिनियम, 1950

१७४.

२००७

अनुसूचित जनजाती व इतर पारंपरिक वनवासी (वन हक्क मान्य करणे) अधिनियम, २००६

१७५.

२००७

बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम, २००६

केंद्राचे अधिनियम (प्राधिकृत अनुवाद) मराठीतून

.क्र.

अधिनियम वर्ष

अधिनियम क्रमांक

अधिनियमाचे नाव

१.

१९५१

६१

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, १९५१

The All-India Services Act, १९५१

२.

१८८६

जन्म, मृत्यू व विवाह नोंदणी अधिनियम, १८८६

The Births, Deaths and Marriages Registration Act, १८८६

३.

१९५६

७४

केंद्रीय विक्रीकर अधिनियम, १९५६

The Central Sales Tax Act, १९५६

४.

१९४८

४६

कोळसा खाणी भविष्य निधि व संकीर्ण उपबंध अधिनियम, १९४८

The Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, १९४८

५.

१९६४

कंपनी (नफा) उपरिकर अधिनियम, १९६४

The Companies (Profits) Surtax Act, १९६४

६.

१९७०

३७

कंत्राटी कामगार सेवा ( विनियमन व उच्चाटन) अधिनियम, १९७०

The Contract Labour (Regulation And Abolition) Act, १९७०

७.

१९७१

७०

न्यायालय अवमान अधिनियम, १९७१

The Contempt of Courts Act, १९७१

८.

१९३०

घातक औषधिद्रव्य अधिनियम, १९३०

The Dangerous Drugs Act, १९३०

 

सन १९८५  चा केंद्रीय अधिनियम क्रमांक ६१ द्वारे निरसित करण्यात आला आहे.

 

९.

१९४८

१६

दंतवैद्य अधिनियम, १९४८

The Dentists Act, १९४८

१०.

१९७२

११

विभागीय चौकशी (साक्षीदारांना हजर राहण्यास भाग पाडणे व दस्तऐवज दाखल करवणे) अधिनियम, १९७२

The Departmental Inquiries (Enforcement of Attendance of Witnesses and Production of Documents) Act, १९७२

११.

१९४८

गोदी कामगार (रोजगाराचे विनियमन) अधिनियम, १९४८

The Dock Workers (Regulation of Employment) Act, १९४८

१२.

१९५९

३१

सेवायोजन कार्यालये (रिक्त पदांची सूचना देणे सक्तीचे) अधिनियम, १९५९

The Employment Exchanges (Compulsory Notification of Vacancies) Act, १९५९

१३.

१९३८

२६

बालक सेवायोजन अधिनियम, १९३८

The Employment of Children Act, १९३८

सन १९८६ चा केंद्रीय अधिनियम क्रमांक  ६१  द्वारे निरसित करण्यात आला आहे.

 

१४.

१९५३

३४

संपदा शुल्क अधिनियम, १९५३

The Estate Duty Act, १९५३

१५.

१९६२

संपदा शुल्क (वाटप) अधिनियम,

The Estate Duty (Distribution) Act, १९६२

सन २०००  चा केंद्रीय अधिनियम क्रमांक २० द्वारे निरसित करण्यात आला आहे.

 

१६.

१९४६

३१

विदेशी व्यक्ती अधिनियम, १९४६

The Foreigners Act, १९४६

१७.

१८९०

पालक आणि पाल्य अधिनियम, १८९०

The Guardians and Wards Act, १८९०

१८.

१९२३

भारतीय बॉयलर अधिनियम,१९२३

The Indian Boilers Act, १९२३

१९.

१८७५

भारतीय सज्ञानता अधिनियम, १८७५

The Indian Majority Act, १८७५

२०.

१९५५

४१

औद्योगिक विवाद (बँकव्यवसायी कंपन्या)निर्णय अधिनियम,१९५५

The Industrial Disputes (Banking Companies) Decision Act, १९५५

सन २००१  चा केंद्रीय अधिनियम क्रमांक १९ द्वारे निरसित करण्यात आला आहे.

 

२१.

१९४९

५४

औद्योगिक विवाद (बँकव्यवसायी आणि विमाव्यवसायी कंपन्या) अधिनियम, १९४९

The Industrial Disputes (Banking and Insurance Companies) Act, १९४९

२२.

१९३४

१९

भारतीय गोदी कामगार अधिनियम, १९३४

The Indian Dock Labourers Act, १९३४

सन १९८६  चा केंद्रीय अधिनियम क्रमांक ५४ द्वारे निरसित करण्यात आला आहे.

 

२३.

१९६८

४६

कीटकनाशके अधिनियम, १९६८

The Insecticides Act, १९६८

२४.

१९६१

५८

लोह धातुक खाणी कामगार कल्याण उपकर अधिनियम, १९६१

The Iron Ore Mines Labour Welfare Cess Act, १९६१

२५.

१९७२

६२

चुनखडी आणि डोलोमाइट खाणी कामगार कल्याण निधि अधिनियम, १९७२

The Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund Act, १९७२

२६.

१९१४

स्थानिक प्राधिकरण कर्जे अधिनियम, १९१४

The Local Authorities Loans Act, १९१४

२७.

१९४६

२२

अभ्रक खाणी कामगार कल्याण निधि अधिनियम, १९४६

The Mica Mines Labour Welfare Fund Act, १९४६

२८.

१९६१

२७

मोटार परिवहन कामगार अधिनियम, १९६१

The Motor Transport Workers Act, १९६१

२९.

१९६९

४४

शपथ अधिनियम, १९६९

The Oaths Act, १९६९

३०.

१९२०

३४

पासपोर्ट (भारतात प्रवेश) अधिनियम, १९२०

The Passport (Entry into India) Act, १९२०

३१.

१९४८

औषधव्यवसाय अधिनियम, १९४८

The Pharmacy Act, १९४८

३२.

१९५१

६९

मळे कामगार अधिनियम, १९५१

The Plantations Labour Act, १९५१

३३.

१८६७

२५

मुद्रण आणि पुस्तक-नोंदणी अधिनियम, १८६७

The Press and Registration of Books Act, १८६७

३४.

१९७१

६९

राष्ट्र प्रतिष्ठा अपमान प्रतिबंध अधिनियम, १९७१

The Prevention of Insults to National Honour Act, १९७१

३५.

१९११

१०

प्रजाक्षोभक सभा प्रतिबंध अधिनियम, १९११

The Prevention of Seditious Meetings Act, १९११

३६.

१९५८

२०

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, १९५८

The Probation of Offenders Act, १९५८

३७.

१९३९

१६

विदेशी व्यक्ती नोंदणी अधिनियम, १९३९

The Registration of Foreigners Act, १९३९

३८.

१९५६

८८

लोक प्रतिनिधित्व (संकीर्ण उपबंध) अधिनियम, १९५६

The Representation of the People (Miscellaneous Provisions) Act, १९५६

३९.

१९५८

२१

भात गिरणी उद्योग (विनियमन) अधिनियम, १९५८

The Rice-Milling Industry (Regulation) Act, १९५८

सन १९९७  चा केंद्रीय अधिनियम क्रमांक २८ द्वारे निरसित करण्यात आला आहे.

 

४०.

१९६६

खलाशी भविष्य निधि अधिनियम, १९६६

The Seamen’s Provident Fund Act, १९६६

४१.

१९५६

१०४

स्त्रिया व मुली अपव्यापार दमन अधिनियम, १९५६

The Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls Act, १९५६

४२.

१९७९

२४

संघराज्य उत्पादन शुल्क (वितरण) अधिनियम, १९७९

The Union Duties of Excise (Distribution) Act, १९७९

४३.

१९५४

२९

वक्फ अधिनियम, १९५४

The Wakf Act, १९५४

सन १९९५ चा केंद्रीय अधिनियम क्रमांक ४३ द्वारे निरसित करण्यात आला आहे.

 

४४.

१९७२

५३

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, १९७२

The Wild Life (Protection) Act, १९७२

* केंद्राचे अधिनियम (प्राधिकृत पाठाच्या प्रक्रियेत असलेले केंद्रीय अधिनियम) मराठीतून *

valign valign

अ. क्र.

अधिनियम वर्ष

अधिनियमाचे नाव

१.

१८६३

२.

१८६६

३.

१८६९

४.

१८७२

५.

१८७३

६.

१८७४

७.

१८७९

८.

१८८०

९.

१८८१

१०.

१८८२

११.

१८८४

१२.

१८८५

१३.

१८८७

१४.

१८९०

१५.

१८९२

१६.

१८९२

१७.

१८९३

१८.

१८९७

१९.

१९०८

२०.

१९१२

२१.

१९१३

२२.

१९१६

२३.

१९१८

२४.

१९१९

२५.

१९२०

२६.

१९२३

मुसलमान वक्फ अधिनियम, १९२३.

२७.

१९२८

२८.

१९३०

२९.

१९३१

३०.

१९३६

३१.

१९३८

३२.

१९३८

३३.

१९३९

३४.

१९३९

३५.

१९४४

३६.

१९४८

३७.

१९४९

३८.

१९४९

३९.

१९५०

४०.

१९५०

४१.

१९५१

४२.

१९५१

४३.

१९५२

४४.

१९५४

४५.

१९५४

विशेष विवाह अधिनियम, १९५४.

४६.

१९५५

४७.

१९५५

४८.

१९५५

४९.

१९५६

५०.

१९५७

५१.

१९५७

५२.

१५५८

५३.

१५५९

५४.

१५६०

५५.

१५६०

५६.

१५६२

५७.

१५६२

५८.

१५६३

५९.

१५६३

६०.

१५६३

६१.

१९६४

६२.

१९६५

६३.

१९६५

बोनस प्रदान अधिनियम, १९६५.

६४.

१९६६

६५.

१९६८

६६.

१९७१

६७.

१९७१

६८.

१९७१

६९.

१९७२

७०.

१९७२

७१.

१९७३

७२.

१९७३

७३.

१९७३

प्राधिकृत पाठ (केंद्रीय विधी) अधिनियम, १९७३.

७४.

१९७४

परकीय चलन वाचवणे व चोरट्या व्यापाराच्या हालचालींना प्रतिबंध करणे अधिनियम, १९७४.

७५.

१९७४

७६.

१९७४

७७.

१९८१

७८.

१९८२

चिट फंड अधिनियम, १९८२.

७९.

१९८२

राज्यपाल (वित्तलब्धी, भत्ते व विशेषाधिकार) अधिनियम, १९८२.

८०.

१९८७

विधी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, १९८७.

८१.

१९८७

मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, १९८७.

८२.

१९९३

८३.

१९९४

गर्भधारणा-पूर्व व प्रसव-पूर्व रोगनिदान तंत्रे (लिंग निवडीस प्रतिबंध) अधिनियम, १९९४.

८४.

१९९५

८५.

१९९६

८६.

२००१

अधिवक्ता कल्याण निधी अधिनियम, २००१.

८७.

२००३

८८.

२००५

८९.

२००५

९०.

२००५

कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण करण्याबाबत अधिनियम, २००१.

९१.

२००६

केंद्रीय शिक्षण संस्था (प्रवेशाबाबत आरक्षण) अधिनियम, २००६.

९२.

२००७

मातापिता व ज्येष्ठ नागरिक यांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम, २००७.

९३.

२००८

असंघटित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, २००८.

९४.

२००८

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, २००८.

९५.

२००८

९६.

२०१३

९७.

२०१३

९८.

२०१३

९९.

२०१३

 

 


मागे
कॉपीराईट © २०११ भाषा संचालनालय महाराष्ट्र शासन, सर्व हक्क सुरक्षित