/* LPMF Tool start*/ /* LPMF Tool end */ /* LPMF Tool start*/ /* LPMF Tool end */

* महाराष्ट्र राज्याचे अधिनियम मराठी भाषेतून *

अ.क्र.

अधिनियम वर्ष

अधिनियम क्रमांक

राज्य अधिनियमाचे संक्षिप्त नांव

१.

२.

३.

४.

१.

१८२७

न्यायालयांनी मालमत्तेच्या वारसांना, मृत्युपत्र व्यवस्थापकांना आणि प्रबंधकांना यथानियम मान्यता देण्याबाबत आणि प्रबंधकांची व व्यवस्थापकांची नेमणूक करण्यासंबंधी तरतूद करण्याबाबत अधिनियम,

२.

१८२७

२९

दख्खन आणि खानदेश मधील मुंबईचे प्रदेश विनियमांच्या अंमलांखाली आणण्याबाबत विनियम

३.

१८३१

१.

जमीन दावे सन १८३१ चा मुंबई विनियम एक

४.

१८५२

११.

मुंबईचा जमीन महसुल माफ असलेल्या इस्टेटीबाबत अधिनियम, १८५२

५.

१८५३

११.

[ मुंबई व कुलाबा येथील] समुद्र किनाऱ्यावरील उपद्रवासंबंधी अधिनियम, १८५३

६.

१८६०

२१

सोसायटी नोंदणी अधिनियम, १८६०

७.

१८६२

४.

बाजार व जत्रा अधिनियम, १८६२

८.

१८६३

३.

सातारा, सोलापूर आणि दक्षिण मराठा प्रदेश विधि अधिनियम, १८६३

९.

१८६३

५.

गॅस कंपनी अधिनियम, १८६३

१०.

१८६३

२.

जमीन महसुलाच्या माफीबाबत अधिनियम, (क्रमांक १) १८६३

११.

१८६३

७.

जमीन महसुलाच्या माफीबाबत अधिनियम, (क्रमांक २) १८६३

१२.

१८६४

२.

महाराष्ट्र बाष्प जलयानांबाबत अधिनियम, १८६४

१३.

१८६५

३.

पैज लावण्यास प्रतिबंध करण्यासंबंधी विधि (सुधारणा) अधिनियम, १८६५

१४.

१८६६

७.

मुंबई हिंदु वारसा कर्जे निवारण अधिनियम, १८६६

१५.

१८६६

१४.

एदलाबाद व वरणगाव परगणा विधी अधिनियम, १८६६

१६.

१८६६

२३.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या लेटर्स पेटंटसंबंधी अधिनियम, १८६६

१७.

१८६८

२.

महाराष्ट्र तरीबाबत अधिनियम, १८६८

१८.

१८६९

१४.

महाराष्ट्र दिवाणी न्यायालय अधिनियम, १८६९

१९.

१८७४

२.

दिवाणी तुरुंगाबाबत अधिनियम, १८७४

२०.

१८७४

३.

महाराष्ट्र वंशपरंपरागत पद अधिनियम, १८७४ *

२१.

१८७५

३.

रस्ते व पूल यांवरील दुरुस्तीबाबत अधिनियम, १८७५
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १५ अन्वये निरसित करण्यात आला आहे.

२२.

१८७६

२.

मुंबई शहर जमीन महसूल अधिनियम, १८७६

२३.

१८७६

१०.

महाराष्ट्र महसूल क्षेत्राधिकार अधिनियम, १८७६

२४.

१८७८

५.

मुंबई अबकारी अधिनियम, १८७८ *

२५.

१८८२

७.

महाराष्ट्र लँडिंग व व्हार्फेज फी अधिनियम, १८८२
सन २०१६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३१ अन्वये निरसित करण्यात आला आहे.

२६

१८८३

५.

महाराष्ट्र सार्वजनिक प्राधिकारी शिक्के अधिनियम, १८८३

२७.

१८८७

२.

यात्रेकरु संरक्षण अधिनियम, १८८७

२८.

१८८७

४.

महाराष्ट्र जुगार प्रतिबंध अधिनियम, १८८७

२९.

१८८७

६.

मतदार अधिनियम,१८८७

३०.

१८८८

३.

मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, १८८८

३१.

१८८९

१.

महाराष्ट्र ग्राम स्वच्छता अधिनियम, १८८९
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १५ अन्वये निरसित करण्यात आला आहे.

३२.

१८९०

५.

मुंबई नगरपालिका सेवक अधिनियम, १८९०

३३.

१८९४

२.

पेठ विभागासंबंधीच्या विधींबाबत अधिनियम, १८९४

३४.

१८९४

२०.

भूमिसंपादन (महाराष्ट्र राज्यास लागू असताना)(सुधारणा) अधिनियम, १८९४

३५.

१८९८

१.

मुंबई शहर नगरपालिका गुंतवणुकीबाबत अधिनियम, १८९८
सन २०१६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३१ अन्वये निरसित करण्यात आला आहे.

३६.

१९०४

१.

महाराष्ट्र सर्वसाधारण वाक्खंड अधिनियम, १९०४

३७.

१९०५

१.

मुंबई पाल्याधिकरण अधिनियम, १९०५
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १५ अन्वये निरसित करण्यात आला आहे.

३८.

१९०६

२.

मामलेदार न्यायालय अधिनियम, १९०६

३९.

१९०९

३.

छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तू संग्रहालय अधिनियम, १९०९

४०.

१९१२

३.

महाराष्ट्र शर्यतींच्या जागांबददल लायसन्स देण्याबाबत अधिनियम, १९१२

४१.

१९१२

७.

महाराष्ट्र धूर उपद्रव अधिनियम, १९१२
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १५ अन्वये निरसित करण्यात आला आहे.

४२.

१९१३

पदस्थ विश्वस्त अधिनियम,१९१३

४३.

१९१८

६.

महाराष्ट्र परकीय इसमांच्या अपात्रतेबाबत अधिनियम, १९१८
सन २०१६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३१ अन्वये निरसित करण्यात आला आहे.

४४.

१९२०

महाराष्ट्र सार्वजनिक वाहनांबाबत अधिनियम १९२०

४५.

१९२०

१५.

मुंबई शहर प्राथमिक शिक्षण अधिनियम, १९२०

४६.

१९२०

१७

मुंबई वकील अधिनियम, १९२०

४७.

१९२२

४.

माहूल खाडीसंबंधी हक्क नष्ट करण्याबाबत अधिनियम, १९२२

४८.

१९२३

१.

महाराष्ट्र करमणूक शुल्क अधिनियम, १९२३

४९.

१९२५

६.

महाराष्ट्र पण कर अधिनियम, १९२५

५०.

१९२६

११.

हिंदू लोकांच्या धार्मिक विधिबद्दल मिळणारा मेहनताना बेकायदेशीर ठरविण्याबाबत अधिनियम, १९२६

५१.

१९२८

३.

मुंबई शेतकरी नसलेल्या इसमांना कर्जे देण्याबाबत अधिनियम, १९२८

५२.

१९२९

१८.

महाराष्ट्र बोर्स्टल शाळा अधिनियम, १९२९

५३.

१९३०

२५.

मुंबई स्थानिक निधि लेखापरीक्षा अधिनियम, १९३०

५४

१९३२

४.

मुंबई कापूस करार अधिनियम, १९३२

५५.

१९३२

१५.

मुंबई वजने व मापे अधिनियम, १९३२

५६.

१९३३

२२.

महाराष्ट्र पशुधन सुधारणा अधिनियम, १९३३

५७.

१९३६

२०.

महाराष्ट्र अफू ओढण्याबाबत अधिनियम, १९३६

५८.

१९३८

२२.

महाराष्ट्र समपह्रत केलेल्या जमिनी परत करणे अधिनियम, १९३८
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १५ अन्वये निरसित करण्यात आला आहे.

५९.

१९३९

महाराष्ट्र गॅस पुरवठा अधिनियम, १९३९

६०.

१९३९

१०.

महाराष्ट्र उदवाहक अधिनियम, १९३९

६१.

१९३९

२२.

मुंबईचा शेतीच्या उत्पन्नाच्या बाजारांबाबत अधिनियम, १९३९

६२.

१९३९

२६

मुंबई वैरण व धान्य नियंत्रण अधिनियम, १९३९ *

६३.

१९४२

२८.

महाराष्ट्र जमीन सुधारणा परियोजना अधिनियम, १९४२

६४.

१९४२

३०.

मुंबई कापूस नियंत्रण अधिनियम, १९४२

६५.

१९४५

१७.

बृहन्मुंबईच्या विधीबाबत व मुंबई उच्च न्यायालयाच्या हददी जाहीर करण्याबाबत अधिनियम, १९४५

६६.

१९४६

११.

मध्य प्रांत व वऱ्हाड निवासव्यवस्था भाडयाने देण्याबाबत अधिनियम, १९४६

६७.

१९४६

२०.

महाराष्ट्र वीज (विशेष अधिकार) अधिनियम, १९४६

६८.

१९४६

२७.

मुंबई कापूस (आकडेवारी ) अधिनियम, १९४६

६९.

१९४७

३.

महाराष्ट्र होमगार्ड अधिनियम, १९४७

७०.

१९४७

११.

महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४७

७१.

१९४७

१९.

मुंबई हिंदू महिलांचे मालमत्तेवरील हक्क (शेतजमिनीस लागू करणे) अधिनियम, १९४७
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १५ अन्वये निरसित करण्यात आला आहे.

७२.

१९४७

२८.

महाराष्ट्र कर्जदार शेतकरी साहाय्य अधिनियम, १९४७

७३.

१९४७

३१.

मुंबई सावकार अधिनियम, १९४६

७४.

१९४७

४३.

महाराष्ट्र शेतातील पिकांवरील कीड व रोग याबाबत अधिनियम, १९४७

७५.

१९४७

५४.

मिळकतीच्या व्यवस्था मुंबई प्रांतापुरत्या कायदेशीर ठरविण्याबाबत अधिनियम, १९४७

७६.

१९४७

५६.

मुंबईचा वखारीबाबत अधिनियम, १९४७

७७.

१९४७

५७.

मुंबईचा भाडे नियंत्रण आणि हॉटेल व निवासगृह दर नियंत्रण अधिनियम, १९४७

७८.

१९४७

५८.

मुंबईच्या शिधा वाटपाच्या (शिधा वाटपाची पूर्वतयारी करणे व ते चालू ठेवणे याबाबतच्या) उपायांबाबत अधिनियम, १९४७

७९.

१९४७

६१.

महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण अधिनियम, १९४७

८०.

१९४७

६२.

महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्याचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम, १९४७

८१.

१९४८

नागपूर शहर महानगरपालिका अधिनियम,

८२.

१९४८

११.

किमान वेतन (महाराष्ट्र राज्यास लागू असताना) (सुधारणा) अधिनियम, १९४८

८३.

१९४८

२२.

महाराष्ट्र निर्वासित अधिनियम, १९४८
सन २०१६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३१ अन्वये निरसित करण्यात आला आहे.

८४.

१९४८

३१.

मुंबईचा इमारती बांधणे, पुन्हा बांधणे व त्यांचे रूपांतर करणे यावर नियंत्रण ठेवण्याबाबत अधिनियम, १९४८

८५.

१९४८

३३.

महाराष्ट्र जमीन अधिग्रहण अधिनियम, १९४८

८६.

१९४८

४०.

मुंबई शहर दिवाणी न्यायालय, अधिनियम, १९४८ *

८७.

१९४८

५९.

मुंबई जनावरांच्या रोगांबाबत अधिनियम, १९४८

८८.

१९४८

६७.

महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, १९४८

८९.

१९४८

६९.

मुंबई गृहनिर्माण मंडळ अधिनियम, १९४८

९०.

१९४८

७२.

महाराष्ट्र खार जमीन अधिनियम,

९१.

१९४८

७९.

महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम, १९४८

९२.

१९४९

११.

महाराष्ट्र शरीररचनाशास्त्र अधिनियम, १९४९

९३.

१९४९

१५.

महाराष्ट्र शुश्रृषा गृह नोंदणी अधिनियम, १९४९

९४.

१९४९

२२

मुंबई शिक्का अधिनियम, १९४९

९५.

१९४९

२५.

महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम

९६.

१९४९

३२.

महाराष्ट्र भागीदारी व नरवादारी सत्ताप्रकार नाहीसे करण्याबाबत अधिनियम, १९४९

९७.

१९४९

४२.

मुंबई समाज बहिष्कार प्रतिबंधक अधिनियम, १९४९ *

९८.

१९४९

४४.

मुंबई शहर (इमारत बांधकाम निर्बंध) अधिनियम, १९४९

९९.

१९४९

५३.

मुंबईचा (विवक्षित विधि) रद्द करण्याबाबत अधिनियम, १९४९

१००.

१९४९

५९.

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९

१०१.

१९५०

१.

मुंबई इमारती (बांधण्यावर नियंत्रण) विनियम, १९५०

१०२.

१९५०

४.

महाराष्ट्र विलीन संस्थाने (विधि) अधिनियम, १९५०

१०३.

१९५०

६.

महाराष्ट्र खोती नाहीशी करण्याबाबत अधिनियम, १९४९

१०४.

१९५०

८.

बृहन्मुंबईचे कायदे व मुंबई उच्च न्यायालय (हद्दी जाहीर करणे) (सुधारणा) अधिनियम, १९५०

१०५.

१९५०

२१.

हैदराबाद कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, १९५०

१०६.

१९५०

२२.

मुंबईचा विलीन क्षेत्रे, परिवेष्टित क्षेत्रे याबाबत (विधि सुधारणा) अधिनियम, १९५०

१०७

१९५०

२३.

मुंबईचा स्थानिक प्राधिकाऱ्यांनी खानेसुमारीच्या खर्चासाठी अंशदान देण्याबाबत अधिनियम, १९५०

१०८.

१९५०

२९.

महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, १९५०

१०९.

१९५०

३४.

गुरांचे अतिक्रमणाविषयीचा अधिनियम आणि मुंबई डिस्ट्रिक्ट पोलीस अधिनियम सुधारण्याबाबत अधिनियम, १९५०

११०.

१९५०

६०.

महाराष्ट्र परगणा व कुळकर्णी वतने नाहीशी करण्याबाबत अधिनियम, १९५०

१११

१९५१

१५.

मुंबई विशेष दावे व कामे वैधकरण अधिनियम, १९५१

११२

१९५१

२२.

महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१

११३

१९५१

२३.

मुंबईचा न्यायदानविषयक व कार्यपालनाविषयक कामे विभक्त करण्याबाबत अधिनियम, १९५१

११४

१९५१

२४.

मुंबई वन्य जनावरे व वन्य पक्षी संरक्षण अधिनियम, १९५१

११५

१९५१

३८.

महाराष्ट्र राज्य राखीव पोलीस दल अधिनियम, १९५१

११६

१९५१

३९.

मुंबईचा कायदे (दुसऱ्यांदा) रद्द करण्याबाबत व सुधारण्याबाबत अधिनियम, १९५१

११७

१९५१

४७.

साष्टी भूसंपत्तीबाबत (जमीन महसुलाची माफी रद्द करण्याविषयी) अधिनियम, १९५१

११८

१९५३

११.

महाराष्ट्र सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, १९५३

११९

१९५३

१५.

मध्यप्रदेश भूदान यज्ञ अधिनियम, १९५३

१२०

१९५३

१७

गांधी राष्ट्रीय स्मारक निधी (स्थानिक प्राधिकाऱ्यांच्या देणग्या )अधिनियम, १९५३

१२१

१९५३

२९.

मुंबई निर्वासित हितसंबंध (विभागणी) अधिनियमाच्या उपबंधांचे वैधकरण करणे व त्यात अनुपूरक उपबंध दाखल करणे याबाबत अधिनियम, १९५३

१२२

१९५३

४०.

महाराष्ट्र कामगार कल्याण निधि अधिनियम, १९५३

१२३

१९५३

४२.

महाराष्ट्र जात इनामे नाहीशी करण्याबाबत अधिनियम, १९५२

१२४

१९५३

४४.

महाराष्ट्र कौली व कुटुवाण सत्ताप्रकार नाहीसे करण्याबाबत अधिनियम, १९५३

१२५

१९५३

५०

महाराष्ट्र भू-सत्ताप्रकार नाहीसा करण्याबाबत (कागदपत्रे परत मिळविण्यासंबंधी) अधिनियम, १९५३

१२६

१९५३

६८.

पशुवैद्यक व्यवसायी अधिनियम, १९५३

१२७

१९५३

७०.

महाराष्ट्र (समाजास उपयुक्त) सेवा इनामे रद्द करण्याबाबत अधिनियम,१९५३

१२८

१९५३

७१.

मुंबई विलीन प्रदेशातील (जंजिरा व भोर) खोती सत्ताप्रकार नाहीसा करण्याबाबत अधिनियम, १९५३

१२९

१९५४

१.

मुंबई (ओखा मंडळ सलामी सत्ता प्रकार नाहीसा करण्याबाबत) अधिनियम, १९५३

१३०

१९५४

५.

मुंबई विवाह नोंदणीबाबत अधिनियम, १९५३

१३१

१९५४

३८.

मुंबई दक्षिण शेतकरी साहाय्य (दावे व अर्ज) वैधकरण अधिनियम, १९५४
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १५ अन्वये निरसित करण्यात आला आहे.

१३२

१९५४

३९.

महाराष्ट्र विलीन प्रदेश व क्षेत्रे (जहागिऱ्या नाहीशा करण्याबाबत ) अधिनियम, १९५४

१३३

१९५४

७२

मुंबईचा जनावरांची जोपासना करण्याबाबत अधिनियम, १९५४

१३४

१९५५

१.

मुंबई वीज (विशेष अधिकार) अधिनियम (अनुसूचित क्षेत्रांना लागू करणे) विनियम, १९५५

१३५

१९५५

१८.

मुंबई न्यायासंबंधी कामकाज (प्रतिवृत्तांचे नियमन करणे) अधिनियम, १९५५

१३६

१९५५

२१.

महाराष्ट्र भिल्ल नाईक इनामे रद्द करण्याबाबत अधिनियम,१९५५

१३७

१९५५

२२.

महाराष्ट्र विलीन प्रदेश किरकोळ दुमाला वहिवाटी नाहीसा करण्याबाबत अधिनियम, १९५५

१३८

१९५५

५५.

महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम, १९५५

१३९

१९५६

२.

महाराष्ट्र सरकारी जागा (काढून टाकण्याबाबत ) अधिनियम, १९५५

१४०

१९५६

३.

महाराष्ट्र हवाई रज्जुमार्गाबाबत अधिनियम, १९५५

१४१

१९५६

१७

भारताचा जंगलाबाबत मुंबई राज्यापुरता दुसऱ्यांदा सुधारण्याबाबत अधिनियम, १९५६

१४२

१९५६

३१

महाराष्ट्र हिंदुंच्या सार्वजनिक पूजे-अर्चेची ठिकाणे (प्रवेश अधिकृत करणे) अधिनियम, १९५६

१४३

१९५६

३८.

महाराष्ट्र काकवीवर नियंत्रण ठेवण्याबाबत अधिनियम, १९५६

१४४

१९५६

४०.

मुंबईचा जमिनीचे सत्ताप्रकार रद्द करण्याबाबत व सुधारण्याबाबत अधिनियम, १९५६

१४५

१९५६

४६.

महाराष्ट्र आकस्मिकता निधी अधिनियम, १९५६

१४६

१९५६

४७.

महाराष्ट्र विधान परिषद (सभापती व उपसभापती) आणि महाराष्ट्र विधान सभा (अध्यक्ष व उपाध्यक्ष) यांचे वेतन व भत्ते अधिनियम, १९५६

१४७

१९५६

४८.

महाराष्ट्र मंत्र्यांचे वेतन व भत्ते यांबाबत अधिनियम, १९५६

१४८

१९५६

४९.

महाराष्ट्राचा विधानमंडळाच्या सदस्यांचे वेतन व भत्ते याबाबत अधिनियम, १९५६

१४९

१९५६

५२.

महाराष्ट्राचा विधानमंडळ सदस्य (निरर्हता दूर करणे) अधिनियम, १९५६

१५०

१९५७

१.

सर चिनुभाई माधवलाल रणछोडलाल बॅरोनसी अधिनियम रद्द करण्याबाबत अधिनियम, १९५६
सन २०१६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३१ अन्वये निरसित करण्यात आला आहे.

१५१

१९५७

महाराष्ट्र शेटगी वेतन हक्क (रत्नागिरीचे ) रद्द करण्याबाबत अधिनियम, १९५६

१५२

१९५७

३.

मुंबईचा शहररचना योजना (मुंबई शहर क्रमांक २,३ व ४) (माहीम) कायदेशीर करविण्याबाबत अधिनियम, १९५६

१५३

१९५७

५.

महाराष्ट्र भारित खर्च अधिनियम, १९५७

१५४

१९५७

१०

हैद्राबाद कृषिक ऋणको सहाय्यता (मुंबई सुधारणा) अधिनियम, १९५७
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १५ अन्वये निरसित करण्यात आला आहे.

१५५

१९५७

१२.

मुंबईचा एकाच वेळी दोन सदनाचे सदस्य असण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत अधिनियम, १९५७

१५६

१९५७

३६.

सर ससून जेकब डेव्हिड बॅरोनसी रद्द करण्याबाबत)अधिनियम, १९५७
सन २०१६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३१ अन्वये निरसित करण्यात आला आहे.

१५७

१९५७

३९.

मुंबईचा फटक्याची शिक्षा (रद्द करण्याबाबत) अधिनियम, १९५७

१५८

१९५८

८.

महाराष्ट्र विभाग कमिशनर अधिनियम, १९५७

१५९

१९५८

२७.

जमीन सुधारणा कर्ज आणि कृषिक कर्ज (व्याप्ती आणि सुधारणा) अधिनियम, १९५८

१६०

१९५८

३३

भारतीय निधिनिक्षेप (मुंबई राज्याच्या हैद्राबाद व सौराष्ट्र विभागास लागू करण्याबाबत) अधिनियम, १९५८

१६१

१९५८

४०.

महाराष्ट्र वीज शुल्क अधिनियम, १९५८

१६२

१९५८

४६.

मुंबई नगरपालिका सदस्यांची अपात्रता (शंका निरसन) अधिनियम, १९५८
सन २०१६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३१ अन्वये निरसित करण्यात आला आहे.

१६३

१९५८

४७.

मध्यप्रांत आणि कऱ्हाड वित्त (मुंबई अधिनियम नियमाद्वारे रद्द करणे) अधिनियम, १९५८

१६४

१९५८

६०.

महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, १९५८

१६५

१९५८

६२.

मुंबई आवश्यक वस्तु व गुरे (नियंत्रण) अधिनियम, १९५८

१६६

१९५८

६५.

महाराष्ट्र मोटारवाहन कर अधिनियम, १९५८

१६७

१९५८

६६.

मुंबई मोटार स्पिरिट विक्री कराधान अधिनियम, १९५८

१६८

१९५८

६७.

महाराष्ट्र मोटार वाहने (उतारुंवर कर आकारणी) अधिनियम, १९५८

१६९

१९५८

६९.

मुंबई वजने व मापे (अंमलबजावणी) अधिनियम, १९५८

१७०

१९५८

७२.

हैद्राबाद कृषि उत्पन्न कर (मुंबईचा रद्द करण्याबाबत) अधिनियम, १९५८
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १५ अन्वये निरसित करण्यात आला आहे.

१७१

१९५८

७८.

न्यायदानविषयक अधिकारी संरक्षण (मुंबई राज्याच्या हैद्राबाद आणि सौराष्ट्र प्रदेशांना लागू करण्याबाबत) अधिनियम, १९५८

१७२

१९५८

८२.

महाराष्ट्र लॉटऱ्या (नियंत्रण ठेवणे व कर आकारणी) आणि बक्षीस स्पर्धा (कर आकारणी) अधिनियम, १९५८

१७३

१९५८

८३.

मुंबई राज्य टंचाई निवारण निधी अधिनियम, १९५८

१७४

१९५८

८७.

प्रांतिक लघुवाद न्यायालय (मुंबई एकीकरण व सुधारणा) अधिनियम, १९५८

१७५

१९५८

८८.

मुंबईचा हिंदूच्या घटस्फोटाबाबत (हुकूमनामे विधिग्राहय करणे) अधिनियम, १९५८
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १५ अन्वये निरसित करण्यात आला आहे.

१७६

१९५८

९६.

महाराष्ट्र सहाय्यार्थ उपक्रम (विशेष तरतूदी) अधिनियम, १९५८

१७७

१९५८

९७.

मुंबईचा न्यायदानविषयक व अंमलबजावणीविषयक कामे विभक्त करण्याबाबत (व्याप्ति वाढविणे) व दंड प्रक्रिया संहिता (एकसूत्रता आणण्यासाठी तरतूद करणे) अधिनियम, १९५८

१७८

१९५८

९८.

मुंबई इनामे (कच्छ प्रदेश) नाहीशी करण्याबाबत अधिनियम, १९५८

१७९

१९५९

१.

महाराष्ट्र गांवची कनिष्ठ वतने नाहीशी करण्याबाबत अधिनियम, १९५९

१८०

१९५९

३.

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९

१८१

१९५९

१६.

औद्योगिक विवाद (मुंबई पुरती एकसूत्रता आणण्याची तरतूद करण्याबाबत) अधिनियम, १९५९

१८२

१९५९

२३.

तुरुंगाबाबत व दिवाणी तुरुंगाबाबत (मुंबई व्याप्ति वाढविणे, एकसूत्रीकरण व सुधारणा) अधिनियम, १९५९

१८३

१९५९

२६.

महाराष्ट्र व्यापारेत्तर महामंडळे अधिनियम, १९५९

१८४

१९५९

३५.

महाराष्ट्र वंधिजमा, उघड व उगडिया सत्ताप्रकार नाहीसा करणेबाबत अधिनियम, १९५९

१८५

१९५९

३६.

महाराष्ट्र न्यायालय फी अधिनियम, १९५९

१८६

१९५९

३९.

महारोग्यांबाबत (मुंबई एकीकरण) अधिनियम, १९५९

१८७

१९५९

५६.

महाराष्ट्र राज्य पोलीस कमिशनर अधिनियम, १९५९

१८८

१९५९

५७.

मालमत्ता हस्तांतरण (एकसूत्रता आणणे आणि सुधारणा करणे याबाबत मुंबई तरतूद) अधिनियम, १९५९

१८९

१९५९

६१.

मुंबई अभ्यस्त अपराधी अधिनियम, १९५९

१९०

१९५९

६३.

मुंबईचा (अधिनियम) रद्द करण्याबाबत व सुधारण्याबाबत अधिनियम, १९५९

१९१

१९५९

६७.

मध्य प्रांत व वऱ्हाडचा उद्योगधंद्यांना राज्याकडून साहाय्य देण्याबाबत व हैद्राबादला (छोटया व घरगुती) उद्योगधंद्यांना राज्यांकडून साहाय्य देण्याबाबत (अंशत: रद्द करण्याबाबत) अधिनियम, १९५९
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १५ अन्वये निरसित करण्यात आला आहे.

१९२

१९५९

७०.

मुंबईचा हुकूमनाम्याची अंमलबजावणी तात्पुरती लांबणीवर टाकण्याबाबत अधिनियम, १९५९

१९३

१९५९

७१.

महाराष्ट्र वैधानिक निधि अधिनियम, १९५९

१९४

१९५९

७३.

मुंबईचा तंबाखूसंबंधीचे विधि (रद्द करण्याबाबत) अधिनियम, १९५९

१९५

१९६०

महाराष्ट्र वखार अधिनियम, १९५९

१९६

१९६०

६.

मुंबईचा सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था (एकत्रीकरण व सुधारणा) अधिनियम, १९५९

१९७

१९६०

९.

सर करीमभाई इब्राहिम बॅरोनसी (रद्द करणे व विश्वस्त मालमत्तेची वाटणी) अधिनियम, १९५९
सन २०१६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३१ अन्वये निरसित करण्यात आला आहे.

१९८

१९६०

१०.

महाराष्ट्र भीक मागण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत अधिनियम, १९५९

१९९

१९६०

११.

महाराष्ट्र औषधिद्रव्य (नियंत्रण) अधिनियम, १९५९

२००

१९६०

१२.

महाराष्ट्र होमिओपॅथिक वैद्यक व्यवसायी अधिनियम, १९५९

२०१

१९६०

१९.

महाराष्ट्र खादी आणि ग्रामोद्योग अधिनियम, १९६०

२०२

१९६०

२१.

मुंबई वैधानिक कॉर्पोरेशन (प्रादेशिक पुनर्रचना) अधिनियम, १९६०

२०३

१९६०

१४.

महाराष्ट्राचा हैद्राबाद प्रदेशातील जिल्हा फौजदारी न्यायाधीशासंबंधीच्या उल्लेखांचा अर्थ लावण्याबाबत (रद्द करणे) अधिनियम, १९६०

२०४

१९६०

१७.

महाराष्ट्राचा उद्योगधंद्याना राज्य साहाय्य अधिनियम, १९६०

२०५

१९६०

२०.

व्यापारी दस्तऐवज पुरावा (महाराष्ट्रास लागू करणे) अधिनियम, १९६०

२०६

१९६०

२१.

मुंबई वोर्स्टल शाळा (व्याप्ति व सुधारणा) अधिनियम, १९६०

२०७

१९६०

२३.

व्याजाबाबत (व्याप्ति वाढविणे) अधिनियम, १९६०

२०८

१९६०

२५.

महाराष्ट्र निर्वासित हितसंबंध (विभक्त करण्याबाबत) पुरवणी अधिनियम, १९६०

२०९

१९६०

३४.

शेंवा व गर रोगांबाबत आणि ड्यूरोन रोगांबाबत अधिनियमांची व्याप्ति वाढविण्याबाबत अधिनियम, १९६०

२१०

१९६१

१.

महाराष्ट्राचा मासेमारीबाबत अधिनियम, १९६०

२११

१९६१

८.

मुंबई नगरपालिका कर आणि नगर स्थावर मालमत्ता कर (बृहन्मुंबईच्या वाढविण्यात आलेल्या उपनगरातील विवक्षित क्षेत्रात वैध ठरविण्याबाबत) अधिनियम, १९६०
सन २०१६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३१ अन्वये निरसित करण्यात आला आहे.

२१२

१९६१

१२.

महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुराणवस्तुशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष अधिनियम, १९६०

२१३

१९६१

२४.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६०

२१४

१९६१

२७.

महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीनधारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६०

२१५

१९६१

२८.

महाराष्ट्र वैद्यक व्यवसायी अधिनियम, १९६१

२१६

१९६१

४०.

हैद्राबाद सार्वजनिक ग्रंथालये (रद्द करण्याबाबत) अधिनियम, १९६१

२१७

१९६१

४४.

भारतीय वैद्यकीय पदव्यांबाबत (महाराष्ट्रात लागू करणे आणि एकसूत्रतेसाठी तरतूद करणे) अधिनियम, १९६१

२१८

१९६१

४५.

हैद्राबाद कुळवहिवाट व शेतजमीन (पुन्हा अधिनियमित करणे, वैधकरण व आणखी सुधारणा यांबाबत) अधिनियम, १९६१

२१९

१९६२

१.

कापसाची सरकी काढण्याच्या आणि कापूस दाबण्याच्या कारखान्यांबाबत (एकसूत्र व्याप्ति व सुधारणा यांसाठी महाराष्ट्र तरतूद) अधिनियम,१९६१

२२०

१९६२

३.

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१

२२१

१९६२

५.

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१

२२२

१९६२

९.

महाराष्ट्र उस खरेदी कर अधिनियम, १९६२

२२३

१९६२

२७.

महाराष्ट्र शिक्षण आणि रोजगार हमी उपकर अधिनियम, १९६२

२२४

१९६२

३१.

मुंबई मुद्रांक (शुल्कात वाढ करणे व सुधारणा) अधिनियम, १९६२

२२५

१९६२

३३.

महाराष्ट्र (रस्त्यावरून वाहून नेण्यात येणाऱ्या) मालावरील कर अधिनियम, १९६२

२२६

१९६२

३५.

महाराष्ट्र मुलकी पाटील (पद रद्द करणे) अधिनियम, १९६२

२२७

१९६२

४०.

नगर स्थावर मालमत्ता कर (रद्द करणे) आणि सामान्य कर (कमाल दरात वाढ करणे)अधिनियम, १९६२
सन २०१६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३१ अन्वये निरसित करण्यात आला आहे.

२२८

१९६२

४१.

महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न कर अधिनियम, १९६२

२२९

१९६२

४६.

महाराष्ट्र पोलीस अधिकारी (पदनामांत बदल करण्याबाबत) अधिनियम, १९६२

२३०

१९६३

५.

महाराष्ट्राचा तात्पुरता कर बसवण्याबाबत अधिनियम, १९६२

२३१

१९६३

१०.

मध्यप्रांत व वऱ्हाडचा डोळयातील मोतीबिंदू काढण्याचे नियमन करण्याबाबत (महाराष्ट्र व्याप्ति व सुधारणा) अधिनियम, १९६२
सन २०१६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३१ अन्वये निरसित करण्यात आला आहे.

२३२

१९६३

११.

मध्यप्रांत व वऱ्हाडचा निर्वासित पुनर्वसन (कर्जे) (महाराष्ट्रापुरता रद्द करण्याबाबत) अधिनियम, १९६२

२३३

१९६३

२१.

महाराष्ट्र विजेच्या विक्रीवरील कर अधिनियम, १९६३

२३४

१९६३

२२.

महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकारी संस्था (आणीबाणीच्या परिस्थितीच्या कालावधीत निवडणुका लांबणीवर टाकण्याबाबत) (रद्द करणे) अधिनियम, १९६३

२३५

१९६३

२३.

महाराष्ट्राचा सहकारी संस्थातील पदे धारण करणाऱ्या इसमांच्या अपात्रता दूर करण्याबाबत अधिनियम, १९६३
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १५ अन्वये निरसित करण्यात आला आहे.

२३६

१९६३

२६.

महाराष्ट्राचा (अधिनियम) रद्द करण्याबबात व सुधारण्याबाबत अधिनियम, १९६३

२३७

१९६३

४०.

महाराष्ट्र राज्यास लागू असलेल्या विधीतून "दुष्काळ" ही संज्ञा काढून टाकण्याबाबत अधिनियम, १९६३

२३८

१९६४

२०.

महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विनियमन) अधिनियम, १९६३

२३९

१९६४

३४

महाराष्ट्र झाडे तोडण्याबाबत (विनियमन) अधिनियम, १९६४

२४०

१९६४

३७.

महाराष्ट्र देवीची लस टोचण्याबाबत अधिनियम, १९६४

२४१

१९६४

४०.

मुंबई प्रसूति सहाय्य हैद्राबाद प्रसूति सहाय्य व मध्यप्रांत व वऱ्हाड प्रसूति सहाय्य (रद्द करणे) अधिनियम, १९६४
सन २०१६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३१ अन्वये निरसित करण्यात आला आहे.

२४२

१९६५

५.

महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम, १९६४

२४३

१९६५

२१.

मुंबई राज्य हमी (रद्द करणे) अधिनियम, १९६४

२४४

१९६५

२३.

महाराष्ट्र ग्रामदान अधिनियम, १९६४

२४५

१९६५

२४.

भूमि संपादन (महाराष्ट्र दुरुस्ती आणि भूमि संपादनाच्या विवक्षित कार्यवाहीचे वैधकरण) अधिनियम, १९६५

२४६

१९६५

२६.

सर कावसजी जहांगीर बेरोनसी (रद्द करणे) अधिनियम, १९६४
सन २०१६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३१ अन्वये निरसित करण्यात आला आहे.

२४७

१९६५

३८.

कृषिक कर्ज (महाराष्ट्र दुरुस्ती) अधिनियम, १९६५
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १५ अन्वये निरसित करण्यात आला आहे.

२४८

१९६५

४०.

महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५

२४९

१९६५

४१.

महाराष्ट्र माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळे, अधिनियम, १९६५

२५०

१९६५

४४.

महाराष्ट्र सरकारी कर्मचारी चौकशी (भ्रष्टाचाराचा ü पुरावा) अधिनियम, १९६५

२५१

१९६५

४६.

महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद अधिनियम, १९६५

२५२

१९६५

४७.

पाटबंधारे विधि (दुरुस्ती) अधिनियम, १९६४

२५३

१९६५

४९.

अंबरनाथ मध्यंतरीय नगरपालिका (रचना व कार्ये) वैधकरण अधिनियम, १९६५
सन २०१६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३१ अन्वये निरसित करण्यात आला आहे.

२५४

१९६५

५६.

महाराष्ट्र (हैद्राबादच्या परिवेष्टित क्षेत्रातील) संकीर्ण दुमाला वहिवाटी रद्द करण्याबाबत अधिनियम, १९६५

२५५

१९६६

२.

महाराष्ट्र मोटार वाहनांचे अधिग्रहण (आणि नियंत्रण) अधिनियम, १९६५

२५६

१९६६

३.

बरो नगरपालिका (इमारती व जमिनी यांवरील विवक्षित कर ठरविणे) अधिनियम, १९६५
सन २०१६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३१ अन्वये निरसित करण्यात आला आहे.

२५७

१९६६

१०.

पुणे मुठा नदी पूर मर्यादा (इमारती बांधण्यास प्रतिबंध) आणि इमारतीच्या पर्यायी जागांची तरतूद (रद्द करणे) व विस्तारणा अधिनियम, १९६५

२५८

१९६६

१६.

मध्यप्रांत व वऱ्हाडचा स्थानिक संस्थांना सहाय्यक अनुदान देण्याबाबत (रद्द करणे) अधिनियम, १९६६

२५९

१९६६

३७.

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६

२६०

१९६६

४०.

महाराष्ट्र परिचारिका अधिनियम, १९६६

२६१

१९६६

४१.

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६

२६२

१९६७

५.

महाराष्ट्र नगरपालिका सीमांचा विस्तार(वैधकरण) अधिनियम, १९६६

२६३

१९६७

६.

मुंबई ग्राम पोलीस (उप-विभागीय दंडाधिकाऱ्यांनी केलेल्या नियम व शिस्तभंगाची कार्यवाही विधीग्राहय करणे) अधिनियम, १९६७
सन २०१६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३१ अन्वये निरसित करण्यात आला आहे.

२६४

१९६७

१८.

महाराष्ट्र जाहिरातींवरील कर अधिनियम, १९६७

२६५

१९६७

२३.

महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ अधिनियम, १९६७

२६६

१९६७

३४.

महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये अधिनियम, १९६७

२६७

१९६७

४२.

मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन (मामलतदार म्हणून केलेल्या नियुक्तीची व कामकाजाची विधिग्राहयता) अधिनियम, १९६७
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १५ अन्वये निरसित करण्यात आला आहे.

२६८

१९६७

४६.

महाराष्ट्र ग्राम पोलीस अधिनियम, १९६७

२६९

१९६८

५.

मुंबईच्या महाराणी व्हिक्टोरियाच्या पुतळयाच्या जागेचा (आणि तिच्या लगतच्या जमिनीचा समुद्रपार दळणवळण सेवेच्या उपग्रह दुरसंचार केंद्राची रचना करण्यासाठी वापर करण्याबाबत )अधिनियम, १९६८

२७०

१९६८

१८.

महात्मा फुले वस्तुसंग्रहालय पुणे अधिनियम, १९६८

२७१

१९६९

९.

पंजाबराव कृषि विद्यापीठ अधिनियम, १९६८

२७२

१९६९

२२.

महाराष्ट्र (विदर्भ प्रदेश) ऋणको शेतकरी सहाय्य अधिनियम, १९६९
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १५ अन्वये निरसित करण्यात आला आहे.

२७३

१९६९

२३.

महाराष्ट्र अनुसूचित जमातींच्या भोगवटादारांनी झाडांची विक्री करणे (नियमन) अधिनियम, १९६९

२७४

१९६९

३०.

महाराष्ट्र माथाडी, हमाल व इतर श्रमजीवी कामगार (नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम, १९६९

२७५

१९६९

३२.

महाराष्ट्र राज्य विधानमंडळाचे कामकाज (प्रकाशन संरक्षण) अधिनियम, १९६९

२७६

१९६९

४४.

मुंबई शहर (इनामी व विशेष भू-धारणा पध्दती) नाहीशा करणे आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम (सुधारणा) अधिनियम, १९६९

२७७

१९६९

४५.

महाराष्ट्र फळांचे रोपमळे (नियमन) अधिनियम, १९६९

२७८

१९६९

४७.

मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ अधिनियम, १९६९

२७९

१९६९

५७.

महाराष्ट्र गौण वनोत्पादन (व्यापाराचे विनियमन) अधिनियम, १९६९

२८०

१९७०

९.

दाव्यांचे मूल्यांकन व मुंबई न्यायालय-शुल्क (सुधारणा) आणि मुंबई शहर दिवाणी न्यायालय यांच्या डिक्री आणि आदेश (विधिग्राहय करण्याबाबत) अधिनियम, १९६९

२८१

१९७०

१६.

महाराष्ट्र पाणी दूषित होण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत अधिनियम, १९७०

२८२

१९७०

१८.

महाराष्ट्र प्रतिबंधक स्थानबध्दता अधिनियम, १९७०

२८३

१९७०

३०.

महाराष्ट्र धार्मिक स्थायीदाने (पुनर्वसाहतीच्या जागांवरील पुनर्रचना) अधिनियम, १९७०

२८४

१९७०

३५.

कैद्यांची ओळख पटविण्याबाबत (एकरूपतेने प्रयुक्त करण्याकरिता महाराष्ट्र उपबंध आणि सुधारणा) अधिनियम, १९७०

२८५

१९७१

४.

महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम, १९७०

२८६

१९७१

९.

हैद्राबाद चित्रपट -खेळ कर (महाराष्ट्र निरसन) अधिनियम, १९७०
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १५ अन्वये निरसित करण्यात आला आहे.

२८७

१९७१

१५.

महाराष्ट्र वेश्म मालकी अधिनियम, १९७०

२८८

१९७१

१९.

महाराष्ट्र सार्वजनिक सुरक्षा उपाय अधिनियम, १९७०

२८९

१९७१

२३.

महाराष्ट्र राष्ट्रीय व राज्य उपवने अधिनियम, १९७०

२९०

१९७१

२८.

महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७०

२९१

१९७१

४१.

मुंबईचा इमारती (बांधणे, पुन्हा बांधणे व त्यांचे रूपांतर करणे यांवर नियंत्रण ठेवण्याबाबत ) (रद्द करणे) अधिनियम, १९७१

२९२

१९७१

४४.

महाराष्ट्र पशुवैद्यक व्यवसायी अधिनियम, १९७१

२९३

१९७१

४६.

महाराष्ट्र लोकआयुक्त आणि उपलोकआयुक्त अधिनियम, १९७१

२९४

१९७१

४७.

महाराष्ट्र कच्च्या कापसाबाबत (प्रापण संस्करण व पणन) अधिनियम, १९७१

२९५

१९७१

४८.

महाराष्ट्र तापदायक वाद (प्रतिबंध )अधिनियम, १९७१

२९६

१९७१

४९.

महाराष्ट्र शैक्षणिक परिसंस्था(व्यवस्थापनाचे हस्तांतरण) अधिनियम, १९७१

२९७

१९७२

१.

महाराष्ट्र कामगार संघांना मान्यता देण्याबाबत आणि अनुचित काम प्रथांना प्रतिबंध करण्याबाबत अधिनियम, १९७१

२९८

१९७२

७.

महाराष्ट्र करमणूक कर आणि शिक्षण उपकर यांमध्ये तात्पुरती वाढ करण्याबाबत अधिनियम, १९७२

२९९

१९७२

८.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था (आणीबाणीमुळे निवडणुका पुढे ढकलणे) अधिनियम, १९७२

३००

१९७२

११

महाराष्ट्र मोटार वाहने आणि उतारू यावरील करांमध्ये तात्पुरती वाढ करण्याबाबत अधिनियम, १९७२

३०१

१९७२

१७.

मराठवाडा कृषि विद्यापीठ अधिनियम, १९७२

३०२

१९७२

१८.

कोकण कृषि विद्यापीठ अधिनियम, १९७२

३०३

१९७२

२५.

महाराष्ट्र जमीन महसूल (अकृषिक आकरणीशी संबंधित विशिष्ट नियमांचे पुन:प्रवर्तन अधिनियम, १९७२

३०४

१९७२

४५.

महाराष्ट्र विनिर्दिष्ट सहकारी संस्था (राज्यातील टंचाईच्या परिस्थितीमुळे निवडणुका लांबणीवर टाकणे) अधिनियम, १९७२

३०५

१९७२

४६.

महाराष्ट्र नगरपालिका (राज्यातील टंचाईच्या परिस्थितीमुळे निवडणुका लांबणीवर टाकणे) अधिनियम, १९७२

३०६

१९७२

४७.

महाराष्ट्र विवक्षित विद्यापीठांच्या निवडणुका लांबणीवर टाकण्याबाबत अधिनियम, १९७२

३०७

१९७३

३.

शासनाचा महाशल्यचिकित्सक इत्यादी (पदनामात बदल) अधिनियम, १९७२

३०८

१९७३

१०.

महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध (विवक्षित कार्यवाहयांची विधिग्राहयता) अधिनियम, १९७२
सन २०१६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३१ अन्वये निरसित करण्यात आला आहे.

३०९

१९७३

२१.

महाराष्ट्र लोकसेवा (दुय्यम) निवड मंडळ अधिनियम, १९७३

३१०

१९७३

२३.

महाराष्ट्र गलिच्छ वस्ती सुधार मंडळ अधिनियम, १९७३

३११

१९७३

३३.

महाराष्ट्र महाविद्यालयीन अद्यापक (स्थायीकरण तात्पुरते तहकूब करणे) अधिनियम, १९७३

३१२

१९७४

९.

पंढरपूर मंदिरे अधिनियम, १९७३

३१३

१९७४

१९.

महाराष्ट्र निवासी जागांवरील कर अधिनियम, १९७४

३१४

१९७४

२०.

महाराष्ट्र जमीन महसूल व विशेष आकारणी यामध्ये वाढ करण्याबाबत अधिनियम, १९७४

३१५

१९७४

२१.

महाराष्ट्र (हॉटेल व निवासगृहे यांमधील) ऐषआरामावरील कर अधिनियम, १९७४

३१६

१९७४

२२.

मुंबई विद्यापीठ अधिनियम, १९७४

३१७

१९७४

२३.

पुणे विद्यापीठ अधिनियम, १९७४

३१८

१९७४

२४.

शिवाजी विद्यापीठ अधिनियम, १९७४

३१९

१९७४

२५.

मराठवाडा विद्यापीठ अधिनियम, १९७४

३२०

१९७४

२६.

नागपूर विद्यापीठ अधिनियम, १९७४

३२१

१९७४

२७.

श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ अधिनियम, १९७३

३२२

१९७४

३३.

महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क प्रदानासंबंधी विशेष तरतूद करणारा अधिनियम, १९७४

३२३

१९७४

४५

श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ (विधिग्राहय करणारे अधिनियम) अधिनियम, १९७४
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १५ अन्वये निरसित करण्यात आला आहे.

३२४

१९७४

५२.

महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क प्रदानासंबंधी विशेष तरतूद करणारा (क्रमांक २) अधिनियम, १९७४

३२५

१९७४

५५.

महाराष्ट्र चिट फंड अधिनियम, १९७४

३२६

१९७४

५९.

महाराष्ट्राच्या उभारणी होत असलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांबाबत (निवडणूका लांबणीवर टाकणे) अधिनियम, १९७४

३२७

१९७४

६३.

भारतीय वीज (महाराष्ट्र सुधारणा आणि विधिग्राह्य करण) अधिनियम, १९७४

३२८

१९७५

४.

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अधिनियम, १९७४

३२९

१९७५

५.

महाराष्ट्र बँकाकडून कृषिविषयक कर्जाच्या सोईची तरतूद करण्याबाबत अधिनियम, १९७४

३३०

१९७५

१४.

महाराष्ट्र अनुसूचित जमातींना जमिनी प्रत्यर्पित करण्यासाठी अधिनियम, १९७५

३३१

१९७५

१६.

महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजीविका व नोकऱ्या यांवरील कर अधिनियम, १९७५

३३२

१९७५

२९.

महाराष्ट्र खाजगी वने (संपादन) अधिनियम, १९७५

३३३

१९७५

३१.

स्थानिक प्राधिकरणांना कर्जे देण्याबाबत (महाराष्ट्र एकरूपता व सुधारणा) अधिनियम, १९७५

३३४

१९७५

४३.

महाराष्ट्र विनिर्दिष्ट सहकारी संस्था (आणीबाणीमुळे निवडणुका लांबणीवर टाकणे) अधिनियम, १९७५

३३५

१९७५

४४.

महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम, १९७५

३३६

१९७५

४८.

महाराष्ट्र ग्रामपंचायती (आणीबाणीच्या कालावधीत निवडणुका लांबणीवर टाकणे) अधिनियम, १९७५

३३७

१९७५

५५.

महाराष्ट्र नगरपालिका व महानगरपालिका (आणीबाणीच्या कालावधीत निवडणुका लांबणीवर टाकणे) अधिनियम, १९७५

३३८

१९७५

६६.

महाराष्ट्र रिकाम्या जमिनी (अनधिकृत भोगवटयास मनाई व तडकाफडकी काढून टाकण्याबाबत अधिनियम, १९७५

३३९

१९७६

३.

महाराष्ट्र ऋणग्रस्ततेपासून मुक्तता अधिनियम, १९७५

३४०

१९७६

१३.

महाराष्ट्र शैक्षणिक परिसंस्था (व्यवस्थापन) अधिनियम, १९७६

३४१

१९७६

१४.

महाराष्ट्र कारखान्यांमधील कामगारांना (तात्पुरत्या कालावधीसाठी) बेकारी भत्ता देण्याबाबत अधिनियम, १९७६

३४२

१९७६

२४.

महाराष्ट्र कराधान कायद्यामध्ये सुधारणा (मुदत मर्यादा लागू न होणे) अधिनियम, १९७६

३४३

१९७६

३१.

महाराष्ट्र कॅसिनो (नियंत्रण आणि कर) अधिनियम, १९७६

३४४

१९७६

३२.

महाराष्ट्र न्यायालय शुल्क भरण्यासाठी विशेष तरतूद अधिनियम, १९७६
सन २०१६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३१ अन्वये निरसित करण्यात आला आहे.

३४५

१९७६

३३.

महाराष्ट्र कुत्र्यांच्या शर्यतीच्या जागांसाठी लायसन्स देण्याबाबत अधिनियम, १९७६
सन २०१६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३१ अन्वये निरसित करण्यात आला आहे.

३४६

१९७६

३८.

महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम, १९७६ (इंग्रजी प्रत उपलब्ध)

३४७

१९७६

४१.

महाराष्ट्र प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या व्यक्तींची पुनर्वसाहत अधिनियम, १९७६

३४८

१९७६

४५.

महाराष्ट्र नागरी क्षेत्रांमध्ये गुरे पाळणे व त्यांची ने-आण करणे (नियंत्रण) अधिनियम, १९७६

३४९

१९७६

४८.

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अधिनियम, १९७६

३५०

१९७७

१.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सदस्यांचे निवृत्तीवेतन अधिनियम, १९७६

३५१

१९७७

५.

महाराष्ट्र जनजातीच्या व्यक्तींची आर्थिक स्थिती (सुधारणे) अधिनियम, १९७६

३५२

१९७७

९.

महाराष्ट्र प्राणिरक्षण अधिनियम, १९७६

३५३

१९७७

२८.

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १९७६

३५४

१९७७

४४.

महाराष्ट्र कराधान कायद्याखाली अपराध (मुदत मर्यादा वाढविणे) अधिनियम, १९७७

३५५

१९७७

४६.

महाराष्ट्र दिवाणी न्यायालये (आर्थिक अधिकारितेत वाढ करणे व सुधारणा) अधिनियम, १९७७

३५६

१९७७

४८.

महाराष्ट्र नगरपालिका व महानगरपालिका (राज्य विभानसभेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीमुळे निवडणुका लांबणीवर टाकणे) अधिनियम, १९७७

३५७

१९७७

४९.

महाराष्ट्र सहकारी साखर कारखाने (उभारणी चालू असलेले व विवक्षित इतर) (निवडणुका लांबणीवर टाकणे) अधिनियम, १९७७

३५८

१९७७

५०.

महाराष्ट्र शेतीच्या उत्पन्नाची खरेदी विक्री (नियमन) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) अधिनियम, १९७७

३५९

१९७७

५१.

महाराष्ट्र ग्रामपंचायती (यानंतर लवकरच घेण्यात यावयाच्या राज्य विधानसभेच्या, जिल्हा परिषदांच्या आणि पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी, निवडणुका लांबणीवर टाकणे) अधिनियम, १९७७

३६०

१९७८

३.

महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियमन अधिनियम, १९७७

३६१

१९७८

८.

महाराष्ट्र राज्य विधानमंडळातील विरोधी पक्षनेत्यांचे वेतन व भत्ते अधिनियम, १९७८

३६२

१९७८

१७.

मुंबई महानगरपालिका (मतदार यादीत सुधारणा करणे आणि पदावधी आणखी वाढविणे) अधिनियम, १९७८

३६३

१९७८

२०.

महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, १९७७

३६४

१९७८

२६.

महाराष्ट्र नगरपालिका (नगरपालिकेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकामुळे लांबणीवर टाकणे) अधिनियम, १९७८

३६५

१९७९

१.

महाराष्ट्र मालकी हक्काच्या प्लॅटसबाबत (ते बांधण्यास प्रोत्साहन देणे त्यांची विक्री व्यवस्था व हस्तांतरण यांचे नियमन करण्यासंबंधी) (मुदत वाढविणे) अधिनियम, १९७८

३६६

१९७९

३.

मुंबई भाडे नियंत्रण आणि हॉटेल व निवासगृह दर नियंत्रण (मुदत वाढविणे) अधिनियम, १९७८

३६७

१९७९

११.

महाराष्ट्र खार जमिनी विकास अधिनियम, १९७९

३६८

१९७९

२२.

मुंबई मोटार वाहन कर (सुधारणा) आणि महाराष्ट्र (रस्त्यावरून वाहून नेण्यास येणाऱ्या मालावरील कर निरसन) अधिनियम, १९७९

३६९

१९७९

२९.

महाराष्ट्र (मोठया निवासी जागा असलेल्या) इमारतींवरील कर (पुन्हा अधिनियमित केलेला) अधिनियम, १९७९

३७०

१९८०

२.

महाराष्ट्र सिंहस्थमेळा यात्रेकरूंवरील कर अधिनियम, १९८०

३७१

१९८०

३.

महाराष्ट्र ग्राम पंचायती (लोकसभा निवडणुकांमुळे निवडणुका तात्पुरत्या लांबणीवर टाकणे) अधिनियम, १९८०

३७२

१९८०

७.

महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या (जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या यांच्या निवडणुका लांबणीवर टाकणे व सुधारणा ) अधिनियम, १९८०

३७३

१९८०

११.

पंढरपूर मंदिरातील (पुजेसाठी अधिक चांगल्या सोयी करण्यासाठी) गैरकृत्यांचे उन्मूलन अधिनियम, १९८०

३७४

१९८०

१४.

महाराष्ट्र ग्रामपंचायती (महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांमुळे निवडणुका तात्पुरत्या आणखी लांबणीवर टाकणे ) अधिनियम, १९८०

३७५

१९८०

१५.

महाराष्ट्र (विवक्षित मुंबई अधिनियमांच्या संक्षिप्त नावात बदल करणे) अधिनियम, १९८०

३७६

१९८०

१६.

महाराष्ट्र रिकाम्या जमिनी (भोगवटा करणाऱ्या व्यक्तींना काढून टाकण्यापासून व भाडयाची थकबाकी वसूल करण्यापासून अंतरिम संरक्षण ) अधिनियम, १९८०

३७७

१९८०

१७.

महाराष्ट्र कच्च्या कापसाबाबत (प्रापण, संस्करण व पणन मुदत वाढविणे) अधिनियम, १९८०

३७८

१९८०

१९.

उस्मानाबाद व परभणी जिल्हा परिषदा विसर्जन करणे आणि निवडणुका तात्पुरत्या लांबणीवर टाकणे अधिनियम, १९८०

३७९

१९८१

६.

श्री सिध्दिविनायक गणपती मंदिर विश्वस्त व्यवस्था (प्रभादेवी) अधिनियम, १९८०

३८०

१९८१

७.

महाराष्ट्र जातीय, समाजविरोधी व इतर विघातक कृत्यांना प्रतिबंध करण्याबाबत अधिनियम, १९८१

३८१

१९८१

१०.

मुंबई भाडे नियंत्रण आणि हॉटेल व निवासगृह दर नियंत्रण (मुदत वाढविणे) अधिनियम, १९८०

३८२

१९८१

१४.

महाराष्ट्र रिकाम्या जमिनी (भोगवटा करणाऱ्या व्यक्तींना निष्कासित करण्यापासून व भाडयाची थकबाकी वसूल करण्यापासून आणखी अंतरिम संरक्षण) (मुदत वाढविणे) अधिनियम, १९८१

३८३

१९८१

३१.

पाणी दूषित होण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत (निरसन) अधिनियम, १९८१
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १५ अन्वये निरसित करण्यात आला आहे.

३८४

१९८१

३४.

फौजदारी प्रक्रिया संहिता(महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, १९८१

३८५

१९८१

४५.

भारतीय विद्युतशक्ती (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, १९८१

३८६

१९८१

५४.

महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, १९८१

३८७

१९८१

५५.

महाराष्ट्र झोपडपट्टी गुंड, हातभट्टीवाले व औषधीद्रव्यविषयक गुन्हेगार यांच्या विघातक कृत्यांना आळा घालण्याबाबत अधिनियम, १९८१

३८८

१९८१

५८.

महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम, १९८१

३८९

१९८१

५९.

महाराष्ट्र कच्च्या कापसाबाबत (प्रापण, संस्करण व पणन) (पूर्वलक्षी प्रभावाने मुदतवाढ व सुधारणा ) अधिनियम, १९८१

३९०

१९८१

६०.

फौजदारी प्रक्रिया संहिता(महाराष्ट्र दुसरी सुधारणा) अधिनियम, १९८१

३९१

१९८१

६१.

महाराष्ट्र अधिवक्ता कल्याण निधी अधिनियम, १९८१

३९२

१९८२

३.

औद्योगिक विवाद (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, १९८१

३९३

१९८२

४.

मुंबई मोटार वाहने (उतारुवर कर आकारणी) सुधारणा आणि विधीग्राह्यीकरण) अधिनियम, १९८१

३९४

१९८२

१४.

महाराष्ट्र रिकाम्या जमिनी (भोगवटा करणाऱ्या व्यक्तींना निष्कासित करण्यापासून व भाडयाची थकबाकी वसूल करण्यापासून आणखी अंतरिम संरक्षण (मुदत वाढविणे) अधिनियम, १९८२

३९५

१९८२

१९.

महाराष्ट्र दूरचित्रवाणी संचधारकावरील चैन-नि-करमणूक व मनोरंजन कर अधिनियम, १९८२

३९६

१९८२

२२.

महाराष्ट्र कर आकारणीविषयक कायद्यांखालील अपराध (मुदती व वाढ) अधिनियम, १९८२

३९७

१९८२

३०.

महाराष्ट्र रिकाम्या जमिनी (भोगवटा करणाऱ्या व्यक्तींना निष्कासित करण्यापासून व भाड्याची थकबाकी वसूल करण्यापासून आणखी अंतरिम संरक्षण) (मुदत दुसऱ्यांदा वाढविणे) अधिनियम, १९८२

३९८

१९८२

३१.

महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या, मंडळाच्या व इतर विनिर्दिष्ट परीक्षांमध्ये होणाऱ्या गैरप्रकारांस प्रतिबंध करण्याबाबत अधिनियम, १९८२

३९९

१९८२

३२.

महाराष्ट्र कच्च्या कापसाबाबत (प्रापण, संस्करण व पणन) (पूर्वलक्षी प्रभावासह मुदतवाढ) अधिनियम, १९८२

४००

१९८२

३३.

महाराष्ट्र वस्त्रनिर्माण कंपन्या (उपक्रमांचे संपादन व हस्तांतरण) अधिनियम, १९८२

४०१

१९८२

३४.

पुलगाव कॉटन मिल्स लिमिटेड (शेअर्सचे संपादन) अधिनियम, १९८२

४०२

१९८३

१२.

महाराष्ट्र मूत्रपिंड प्रतिरोपण अधिनियम, १९८२
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १५ अन्वये निरसित करण्यात आला आहे.

४०३

१९८३

१४.

महाप्रशासक व शासकीय विश्वस्त (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, १९८२

४०४

१९८३

१६.

महाराष्ट्र शासनाद्वारे वनोत्पादनाचा पुरवठा( करार सुधारणा) अधिनियम, १९८३

४०५

१९८३

२०.

महाराष्ट्र पिण्याच्या पाणीपुरवठयाचे अधिग्रहण करण्याबाबत अधिनियम, १९८३

४०६

१९८३

२१.

महाराष्ट्र रिकाम्या जमिनी (भोगवटा करणाऱ्या व्यक्तींना निष्कासित करण्यापासून व भाड्याची थकबाकी वसूल करण्यापासून आणखी अंतरिम संरक्षण) मुदत वाढविणे अधिनियम, १९८३

४०७

१९८३

२२.

महाराष्ट्र वनविकास (शासनाकडून अथवा वेनविकास महामंडळाकडून होणाऱ्या वनोत्पादनाच्या विक्रीवरील कर) (चालू राहणे) अधिनियम, १९८३

४०८

१९८३

२३.

पोलीस (सरकारबद्दल अप्रीतीची भावना चेतवणे) (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, १९८३

४०९

१९८३

२८.

महाराष्ट्र विनिर्दिष्ट सहकारी संस्था (राज्यातील अवर्षणाच्या परिस्थितीमुळे निवडणूका लांबणीवर टाकणे) अधिनियम, १९८३

४१०

१९८३

३४.

महाराष्ट्र लोकसेवा (दुय्यम) निवड मंडळे (निरसन) अधिनियम, १९८३

४११

१९८३

३७.

अमरावती विद्यापीठ अधिनियम, १९८३

४१२

१९८३

३९.

महाराष्ट्र जमीन महसूल (मुंबई व कोकण विभाग यांचे एकत्रीकरण) अधिनियम, १९८३

४१३

१९८३

४०.

कुष्ठरोग्यांबाबत (महाराष्ट्र निरसन) अधिनियम, १९८३
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १५ अन्वये निरसित करण्यात आला आहे.

४१४

१९८३

४१.

महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ अधिनियम, १९८३

४१५

१९८३

४२.

मुंबई महानगर प्रदेश विनिर्दिष्ट विक्रेय वस्तू बाजार( बाजार नियमन) अधिनियम, १९८३

४१६

१९८३

४६.

महाराष्ट्र ग्रामपंचायती (विधानसभेच्या सुधारित मतदार याद्या तयार करावयाच्या असल्यामुळे निवडणुका तात्पुरत्या लांबणीवर टाकणे) अधिनियम, १९८३

४१७

१९८४

२.

महाराष्ट्र ऋणग्रस्ततेपासून मुक्तता (विवक्षित प्रकरणांच्या मुदतीत पूर्वलक्षी प्रभावांसह वाढ करणे) अधिनियम, १९८३

४१८

१९८४

२४.

प्रांतिक लघुवाद न्यायालय व इलाखा शहर लघुवाद न्यायालय (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, १९८४

४१९

१९८४

२५.

महाराष्ट्र रिकाम्या जमिनी (भोगवटा करणाऱ्या व्यक्तींना निष्कासित करण्यापासून व भाड्याची थकबाकी वसूल करण्यापासून आणखी अंतिम संरक्षण देण्यासाठी) (मुदतीत वाढ करणे) अधिनियम, १९८४

४२०

१९८४

२९.

भारतीय भागीदारी (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, १९८४

४२१

१९८४

३५.

महाराष्ट्र कच्च्या कापसाबाबत (प्रापण, संस्करण व पणन) (पूर्वलक्षी प्रभावाने मुदत वाढवणे) अधिनियम, १९८४

४२२

१९८४

३६.

शिवराज फाईन आर्ट लिथो वर्क्स (उपक्रमाचे संपादन व हस्तांतरण) अधिनियम, १९८४

४२३

१९८५

५.

महाराष्ट्र दूरचित्रवाणी संचधारकांवरील चैन-नि-करमणूक व मनोरंजन कर (निरसन) अधिनियम, १९८५
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १५ अन्वये निरसित करण्यात आला आहे.

४२४

१९८५

७.

भारतीय वन (महाराष्ट्र सुधारणा)अधिनियम, १९८४

४२५

१९८५

१६.

महाराष्ट्र विवक्षित भूमि अधिनियमांतील विद्यमान खाण व खनिज मालकी हक्क नाहीसे करण्याबाबत अधिनियम, १९८५

४२६

१९८५

१८.

महाराष्ट्र कोणताही माल कोणत्याही प्रयोजनार्थ वापरण्याच्या हक्काच्या हस्तांतरणावरील विक्रीवर अधिनियम, १९८५

४२७

१९८५

१९.

महाराष्ट्र कार्य-कंत्राटांच्या अंमलबजावणीत अंतर्भूत असलेल्या मालातील मत्तेच्या हस्तांवरणावरील विक्रीकर अधिनियम, १९८५

४२८

१९८५

२६.

मोटार वाहन (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, १९८५

४२९

१९८६

१६.

मुंबई भाडे नियंत्रण आणि हॉटेल व निवासगृह दर नियंत्रण (मुदत वाढविणे) अधिनियम, १९८६

४३०

१९८६

१७.

महाराष्ट्र उच्च न्यायालय( खंड न्यायपीठाद्वारे रिट अर्जाची सुनावणी व मुंबई येथील उच्च न्यायालयातील एकस्व पत्र अपिलांची पध्दती रद्द करणे) अधिनियम, १९८६

४३१

१९८६

२९.

महाराष्ट्र विभागीय चौकशी (साक्षीदारांना हजर राहण्यास आणि दस्तऐवज सादर करण्यास भाग पडणे) अधिनियम, १९८६

४३२

१९८६

४६.

सेंट्रल इंडिया स्पिनिंग, वीव्हिंग ॲण्ड मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, दि एम्प्रेस मिल्स, नागपूर (उपक्रमाचे संपादन व हस्तांतरण) अधिनियम, १९८६

४३३

१९८७

१.

महाराष्ट्र कच्च्या कापसाबाबत (प्रापण, संस्करण व पणन) (भूतलक्षी प्रभावाने मुदत वाढविणे) अधिनियम, १९८६

४३४

१९८७

३.

महाराष्ट्र सुरक्षा दल अधिनियम, १९८६

४३५

१९८७

९.

महाराष्ट्र ग्रामपंचायती (राज्यातील अवर्षणाच्या परिस्थितीमुळे विवक्षित निवडणुका तात्पुरत्या लांबणीवर टाकणे) अधिनियम, १९८७

४३६

१९८७

२०.

महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता अधिनियम, १९८७

४३७

१९८७

२६.

इलाखा शहर लघुवाद न्यायालय (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, १९८७

४३८

१९८७

४१.

महाराष्ट्र हॉटेल व निवासगृहे यांमध्ये पुरविण्यात येणाऱ्या ऐषआराम सेवांवरील कर अधिनियम, १९८७

४३९

१९८७

४२.

महाराष्ट्र स्थानिक क्षेत्रांमध्ये मोटारवाहने आणण्यावरील कर अधिनियम, १९८७

४४०

१९८८

१.

महाराष्ट्र ऋणग्रस्ततेपासून मुक्तता (विवक्षित प्रकरणांच्या मुदतीत भूतलक्षी प्रभावाने मुदत वाढ करणे) अधिनियम, १९८६

४४१

१९८८

६.

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (कॅपिटेशन फी घेण्यास प्रतिबंध) अधिनियम, १९८७

४४२

१९८८

१५.

महाराष्ट्र प्रसवपूर्व निदानतंत्रांच्या वापराचे विनियमन करण्याबाबत अधिनियम, १९८८
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १५ अन्वये निरसित करण्यात आला आहे.

४४३

१९८८

२३.

महाराष्ट्र कामगारांचा किमान घरभाडे भत्ता अधिनियम, १९८३

४४४

१९८८

२५.

महाराष्ट्र फलोत्पादन विकास महामंडळ अधिनियम, १९८४

४४५

१९८९

२०.

यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ अधिनियम, १९८९

४४६

१९८९

२९.

उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियम, १९८९

४४७

१९८९

३१.

औषधीद्रव्य व सौंदर्यप्रसाधन (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, १९८९

४४८

१९८९

३२.

महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९८६

४४९

१९८९

३६.

महाराष्ट्र कार्य-कंत्राटाच्या अंमलबजावणीत अंतर्भूत असलेल्या मालातील मालमत्तेच्या हस्तांतरणावरील विक्रीकर (पुनराधिनियमित) अधिनियम, १९८९

४५०

१९८९

३८.

महाराष्ट्र ग्रामपंचायती (राज्यातील पूर परिस्थितीमुळे विवक्षित निवडणुका तात्पुरत्या लांबणीवर टाकणे) अधिनियम, १९८९

४५१

१९८९

४०.

मुंबई विद्यापीठ (विद्यापीठ प्रतिनिधींच्या निवडणुका तात्पुरत्या लांबणीवर टाकणे) अधिनियम, १९८९

४५२

१९८९

४२.

महाराष्ट्र कच्च्या कापसाबाबत (प्रापण, संस्करण व पणन) (भूतलक्षी प्रभावाने मुदत वाढविणे) अधिनियम, १९८९

४५३

१९९१

७.

महाराष्ट्र कच्च्या कापसाबाबत (प्रापण, संस्करण व पणन) (भूतलक्षी प्रभावाने मुदत वाढविणे) अधिनियम, १९९०

४५४

१९९१

१३.

नागपूर शहर महानगरपालिका (भूतलक्षी प्रभावाने जकात नियम पुनरधिनियमित करणे व विधिग्राह्यकारी तरतुदी) अधिनियम, १९९१

४५५

१९९१

१८.

मुंबई भाडे नियंत्रण आणि हॉटेल व निवासगृह दर नियंत्रण (मुदत वाढविणे) अधिनियम, १९९१

४५६

१९९१

२१.

महाराष्ट्र नगरपालिका (नगरपालिकांच्या निवडणुका तात्पुरत्या लांबणीवर टाकणे) अधिनियम, १९९१
सन २०१६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३१ अन्वये निरसित करण्यात आला आहे.

४५७

१९९२

१३.

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका व नागपूर शहर महानगरपालिका अधिनियम, १९९२

४५८

१९९३

१५.

महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग अधिनियम, १९९३

४५९

१९९३

२४.

फौजदारी प्रक्रिया संहिता (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, १९९३

४६०

१९९३

२७.

महाराष्ट्र विद्यापीठे (विद्यापीठ प्राधिकरणे व इतर मंडळे यांच्या निवडणुका तात्पुरत्या पुढे ढकलणे) अधिनियम, १९९३

४६१

१९९३

२८.

महाराष्ट्र भूजल (पिण्याच्या पाण्याच्या प्रयोजनासाठी विनियमन) अधिनियम, १९९३

४६२

१९९४

१४.

महाराष्ट्र कच्च्या कापसाबाबत (प्रापण, संस्करण व पणन) (भूतलक्षी प्रभावाने मुदत वाढविणे) अधिनियम, १९९३

४६३

१९९४

२२

राज्य निवडणूक आयुक्त (अर्हता व नियुक्ती) अधिनियम, १९९४

४६४

१९९४

२३.

महाराष्ट्र वित्त आयोग (संकीर्ण तरतुदी) अधिनियम, १९९४

४६५

१९९४

३५.

महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियम, १९९४

४६६

१९९४

४०.

हिंदू उत्तराधिकारी (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, १९९४

४६७

१९९४

५३.

महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम, १९९४

४६८

१९९४

५४.

महाराष्ट्र लोअर पांझरा माध्यम पाटबंधारे प्रकल्पासाठी भूमि संपादन (विधिग्राहयीकरण) अधिनियम, १९९४

४६९

१९९४

५५.

भारतीय बंदरे (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, १९९४

४७०

१९९५

८.

महाराष्ट्र मालमत्तेच्या विरुपणास प्रतिबंध करण्याकरिता अधिनियम, १९९७

४७१

१९९५

९.

महाराष्ट्र कच्च्या कापसाबाबत (प्रापण,संस्करण व पणन) (भुतलक्षी प्रभावाने मुदत वाढविणे) अधिनियम, १९९५

४७२

१९९५

१०.

महाराष्ट्र मालकी हक्काच्या प्लॅटसबाबत (ते बांधण्यास प्रोत्साहन देणे, त्यांची विक्री, व्यवस्था व हस्तांतरण यांचे नियमन करण्यासंबंधी) (भूतलक्षी प्रभावाने मुदत वाढविणे )अधिनियम, १९९५

४७३

१९९६

१०.

महाराष्ट्र कच्च्या कापसाबाबत (प्रापण, संस्करण व पणन) (भूतलक्षी प्रभावाने दुसऱ्यांना मुदत वाढवणे) अधिनियम, १९९५

४७४

१९९६

१५.

महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ अधिनियम, १९९६

४७५

१९९६

२५.

महाराष्ट्र "बॉम्बे" हे नांव पूर्ववत "मुंबई" असे करण्याबाबत अधिनियम, १९९६

४७६

१९९७

१४.

महाराष्ट्र महानगरपालिका (तात्पुरत्या तरतुदी) अधिनियम, १९९६

४७७

१९९७

१५.

महाराष्ट्र सागरी मंडळ अधिनियम, १९९६

४७८

१९९७

१९.

मुंबई भाडे नियंत्रण आणि हॉटेल व निवासगृह दर नियंत्रण (मुदतवाढ) अधिनियम, १९९७

४७९

१९९७

२४.

मुंबई महानगर प्रदेश विनिर्दिष्ट वस्तू बाजार (स्थान नियमन) (नोंदणी फी आणि बाजार फी बसवणे व वसूल करणे यांची तरतूद करण्यासाठी भूतलक्षी प्रभावाने उपविधि अधिनियमित करणे आणि विधिग्राहयीकरण आणि चालू ठेवणे) अधिनियम, १९९७

४८०

१९९७

२६.

विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ अधिनियम, १९९७

४८१

१९९७

२९.

महाराष्ट्र शालेय पूर्व केंद्रे (प्रवेशाचे विनियमन) अधिनियम, १९९६

४८२

१९९७

३१.

महाराष्ट्र मालमोटार अंतिम स्थानक (जागेचे विनियमन) अधिनियम, १९९५

४८३

१९९७

३२.

महाराष्ट्र कच्च्या कापसाबाबत (प्रापण,संस्करण व पणन) (भूतलक्षी प्रभावाने मुदत वाढविणे) अधिनियम, १९९७

४८४

१९९७

३३.

कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय (विद्यापीठ) अधिनियम, १९९७

४८५

१९९७

३८.

महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ अधिनियम, १९९७

४८६

१९९७

४४.

महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, १९९७

४८७

१९९७

४६.

महाराष्ट्र अनुसूचित क्षेत्रातील पंचायतींना स्वयंशासन करण्यासंबंधीचे अधिकार प्रदान करणे (राज्याच्या विवक्षित कायद्यांमध्ये सुधारणा) अधिनियम, १९९७

४८८

१९९८

३.

कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ अधिनियम, १९९८

४८९

१९९८

४.

महाराष्ट्र तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ अधिनियम, १९९७

४९०

१९९८

१७.

महाराष्ट्र पशु आणि मत्स्यव्यवसाय विज्ञान विद्यापीठ अधिनियम, १९९८

४९१

१९९८

२३.

महाराष्ट्र गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ अधिनियम, १९९८

४९२

१९९८

२४.

महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम, १९९८

४९३

१९९९

१.

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद अधिनियम, १९९८

४९४

१९९९

१०.

महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ अधिनियम, १९९८

४९५

१९९९

१२.

महाराष्ट्र कच्च्या कापसाबाबत (प्रापण, संस्करण व पणन) (भूतलक्षी प्रभावाने मुदत वाढविणे) अधिनियम, १९९८

४९६

१९९९

२०.

महाराष्ट्र विवाह मंडळाचे विनियमन आणि विवाह नोंदणी अधिनियम, १९९८

४९७

१९९९

२१.

फौजदारी प्रक्रिया संहिता (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, १९९८

४९८

१९९९

२८.

मुंबई भाडे नियंत्रण आणि हॉटेल व निवासगृह दर नियंत्रण (मुदतवाढ) अधिनियम, १९९९

४९९

१९९९

२९.

महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम, १९९९

५००

१९९९

३०.

महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम, १९९९

५०१

१९९९

३३.

महाराष्ट्र रॅगिंग करण्यास मनाई करणे अधिनियम, १९९९

५०२

२०००

५.

महाराष्ट्र महानगर नियोजन समिती (रचना व कामे) (तरतुदी पुढे चालू ठेवणे) अधिनियम, १९९९

५०३

२०००

८.

महाराष्ट्र अपमृत्युनिर्णेता निरसन अधिनियम, १९९९

५०४

२०००

१६.

महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९

५०५

२०००

१७.

महाराष्ट्र कच्च्या कापसाबाबत (प्रापण, संस्करण व पणन) (भूतलक्षी प्रभावाने मुदत वाढविणे व पुढे चालू ठेवणे) अधिनियम, १९९९

५०६

२०००

१८.

महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण अधिनियम, १९९९

५०७

२०००

२४.

महाराष्ट्र विद्यापीठे (विद्यापीठ प्राधिकरणे व इतर मंडळे यांच्या सदस्यांच्या निवडणुका तात्पुरत्या पुढे ढकलणे) अधिनियम, २०००

५०८

२०००

२९.

कारागृहे (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०००

५०९

२०००

३८.

महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार अधिनियम, २०००

५१०

२०००

४९.

महाराष्ट्र मालकी हक्काच्या प्लॅटसबाबत (ते बांधण्यास प्रोत्साहन देणे, त्यांची विक्री, व्यवस्था व हस्तांतरण यांचे नियमन करण्यासंबंधी) (भूतलक्षी प्रभावाने मुदत वाढविणे) अधिनियम, २०००

५११

२००१

३.

महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ अधिनियम, २०००

५१२

२००१

७.

महाराष्ट्र कच्च्या कापसाबाबत (प्रापण,संस्करण व पणन) (भूतलक्षी प्रभावाने मुदत वाढविणे) अधिनियम, २०००

५१३

२००१

११.

महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तीचे पुनर्वसन अधिनियम, १९९९

५१४

२००१

१९.

महाराष्ट्र खनिज विकास (निर्मिती व उपयोजना) निधी, अधिनियम, २००१

५१५

२००१

२३.

महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती भटक्या जमाती; इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम, २०००

५१६

२००१

२७.

महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (नियमाधीन करणे, श्रेणीवाढ व नियंत्रण) अधिनियम, २००१

५१७

२००१

३१.

महाराष्ट्र शालेय-पूर्व केंद्र (प्रवेशांचे विनिमय) (निरसन) अधिनियम, २००१

५१८

२००१

३३.

महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक उपक्रम (पुनर्रचना व इतर विशेष तरतुदी) अधिनियम, २०००

५१९

२००२

१२.

महाप्रशासक (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २००१

५२०

२००३

४.

महाराष्ट्र स्थानिक क्षेत्रात मालाच्या प्रवेशांवरील कर अधिनियम, २००२

५२१

२००३

६.

अत्यावश्यक वस्तू (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २००२

५२२

२००३

१५.

महाराष्ट्र वैद्यकीय व दंतवैद्यकीय महाविद्यालय प्रवेश (विनियमन व अखिल भारतीय नियम कोटा रद्द करणे) अधिनियम, २००३

५२३

२००३

३१.

महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००२

५२४

२००४

२.

महाराष्ट्र राज्य व्यवसायोपचार व भौतिकोपचार परिषद अधिनियम, २००२

५२५

२००४

८.

महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती) भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्ग यांच्यासाठी आरक्षण) अधिनियम, २००१

५२६

२००४

१४.

श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था (शिर्डी) अधिनियम, २००४

५२७

२००४

१५.

राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोग अधिनियम, २००४

५२८

२००४

१८.

महाराष्ट्र महानगरपालिका (राज्य विधानसभेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुका आणि इतर विवक्षित निवडणुका यांच्यामुळे महापौर व उप महापौर पदांसाठीच्या) निवडणुका तात्पुरत्या पुढे ढकलणे अधिनियम, २००४

५२९

२००५

७.

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (राज्य विधानसभेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुका आणि इतर विवक्षित निवडणुका यांच्यामुळे विवक्षित जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि त्यांच्या विषय समित्यांचे सभापती आणि विवक्षित पंचायत समित्यांचे सभापती व उप सभापती या पदांसाठीच्या निवडणुका तात्पुरत्या लांबणीवर टाकणे अधिनियम, २००४

५३०

२००५

८.

फौजदारी प्रक्रिया संहिता (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २००४

५३१

२००५

९.

महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२

५३२

२००५

१६.

महाराष्ट्र राजकोषीय उत्तरदायित्त्व व अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन अधिनियम, २००५

५३३

२००५

१८.

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम, २००५

५३४

२००५

२३.

महाराष्ट्र सिंचन पध्दतींचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५

५३५

२००५

२८.

महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम, २००५

५३६

२००५

३१.

महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग अधिनियम, २००५

५३७

२००५

३३.

वेतन प्रदान (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २००४

५३८

२००६

४.

महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, २००५

५३९

२००६

९.

उल्हासनगर शहरातील अनधिकृत विकासकामे नियमाधीन करणे अधिनियम, २००६

५४०

२००६

१०.

महाराष्ट्र अविघटनशील कचरा (नियंत्रण) अधिनियम, २००६

५४१

२००६

२१.

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५

५४२

२००६

२३.

औद्योगिक विवाद (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २००३

५४३

२००६

२८.

कारखाने (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २००६

५४४

२००६

३०.

महाराष्ट्र खाजगी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती), भटक्या जमाती, आणि इतर मागासवर्ग यांना प्रवेश देण्यासाठी जागांचे आरक्षण) अधिनियम, २००६

५४५

२००६

३३.

महाराष्ट्र देवदासी प्रथा (नाहीशी करणे) अधिनियम, २००५

५४६

२००६

३४.

महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग अधिनियम, २००६

५४७

२००६

४३.

महाराष्ट्र लॉटऱ्यांवरील कर अधिनियम, २००६

५४८

२००७

महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम, २००७

५४९

२००७

२७.

फौजदारी प्रक्रिया संहिता(महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २००७

५५०

२००७

२८.

अन्नभेसळ प्रतिबंध (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २००६

५५१

२००९

१.

महाराष्ट्र घरेलु कामगार कल्याण मंडळ अधिनियम, २००८

५५२

२००९

३.

तुळजापूर विकास प्राधिकरण अधिनियम, २००८

५५३

२००९

१५.

पंढरपूर विकास प्राधिकरण अधिनियम, २००९

५५४

२००९

१९.

महाराष्ट्र कापूस बी-बीयाणे (पुरवठा, वितरण, विक्री व विक्रीच्या किंमतीचे निश्चितीकरण यांचे विनियमन) अधिनियम, २००९

५५५

२०१०

६.

महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ अधिनियम, २०१०

५५६

२०१०

११.

महाराष्ट्र वैद्यकीय सेवा व्यक्ती आणि वैद्यकीय सेवा संस्था (हिंसक कृत्ये व मालमत्तेची हानी किंवा नुकसान यांना प्रतिबंध) अधिनियम, २०१०

५५७

२०११

१४.

महाराष्ट्र नगरपालिका मालमत्ता कर मंडळ अधिनियम, २०११

५५८

२०१२

१०.

नोंदणी (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१०

५५९

२०१२

१२.

महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम, २०११

५६०

२०१२

२३.

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका (सुधारणा) आणि नागपूर शहर महानगरपालिका (निरसन) अधिनियम, २०१२

५६१

२०१२

२४.

महाराष्ट्र (विवक्षित मुंबई अधिनियमांच्या संक्षिप्त नावात बदल करण्याबाबत) अधिनियम, २०११

५६२

२०१३

१.

महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, २०१२

५६३

२०१३

२०.

महाराष्ट्र कृषि, पशु व मत्स्य विज्ञान, आरोग्य विज्ञान, उच्च, तंत्र व व्यवसाय शिक्षण यांमधील अनधिकृत संस्था व अनधिकृत अभ्यास पाठयक्रम (प्रतिबंध) अधिनियम, २०१३

५६४

२०१३

२३.

महाराष्ट्र राज्य शुश्रुषा व परावैद्यक शिक्षण मंडळ अधिनियम, २०१३

५६५

२०१३

२६.

महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम, २००९

५६६

२०१३

३०.

महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा यांना प्रतिबंध घालण्याबाबत व त्यांचे समूळ उच्चाटन करण्याबाबत अधिनियम, २०१३

५६७

२०१३

३३.

महाराष्ट्र (कारखान्यांना पुरविण्यात आलेल्या) ऊस दराचे विनियमन अधिनियम, २०१३

५६८

२०१४

महाराष्ट्र गृहनिर्माण (नियमन व विकास) अधिनियम,२०१२

५६९

२०१४

६.

महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ अधिनियम, २०१४

५७०

२०१४

७.

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम, २०११

५७१

२०१४

८.

महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम, २०१४

५७२

२०१४

११.

महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि नगरपरिषदा (राज्य विधानसभेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुका यांच्यामुळे विवक्षित महानगरपालिकांचे महापौर व उप महापौर आणि नगरपरिषदांचे अध्यक्ष पदांसाठीच्या ) निवडणुका तात्पुरत्या पुढे ढकलणे अधिनियम, २०१४

५७३

२०१४

१३.

ॲमिटी विद्यापीठ अधिनियम, २०१४

५७४

२०१४

१४.

स्पायसर ॲडवेनरिस्ट विद्यापीठ अधिनियम, २०१४

५७५

२०१४

२५.

मुंबई शहर प्राथमिक शिक्षण, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण, हैद्राबाद सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण व मध्यप्रदेश प्राथमिक शिक्षण( निरसन) अधिनियम, २०१३

५७६

२०१४

२९.

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ अधिनियम, २०१४

५७७

२०१४

३३.

फौजदारी प्रक्रिया संहिता (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २००६

५७८

२०१५

महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास (ईएसबीसी) प्रवर्गाकरिता (राज्यातील शैक्षणिक संख्यांमधील जागांच्या प्रवेशाचे आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांचे किंवा पदांचे) आरक्षण अधिनियम, २०१४

५७९

२०१५

फ्लेम विद्यापीठ अधिनियम, २०१४

५८०

२०१५

अजिंक्य डी.वाय.पाटील विद्यापीठ अधिनियम, २०१४

५८१

२०१५

१५

महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडाचे संरक्षण व जतन अधिनियम, २०१५

५८२

२०१५

२८

महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन) अधिनियम, २०१५

५८३

२०१५

२९

महाराष्ट्र विद्यापीठे (विद्यापीठ प्राधिकरणे व इतर मंडळे यांच्या सदस्यांच्या निवडणुका तात्पुरत्या पुढे ढकलणे) अधिनियम, २०१५

५८४

२०१५

३१

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५

५८५

२०१५

३८

संदीप विद्यापीठ अधिनियम, २०१५

५८६

२०१५

३९

एमआयटी आर्ट, डिझाईन ॲण्ड टेक्नॉलॉजी विद्यापीठ अधिनियम, २०१५

५८७

२०१६

महाराष्ट्र परावैद्यक परिषद अधिनियम, २०११

५८८

२०१६

१२

महाराष्ट्र हॉटेल, उपहारगृहे आणि मद्यपान कक्ष (बार रुम) यांमधील अश्लील नृत्यांवर प्रतिबंध घालण्याबाबत व (त्यामध्ये काम करणाऱ्या) महिलांच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण करण्याबाबत अधिनियम, २०१६

५८९

२०१६

१६

महाराष्ट्र विवादीत थकबाकी तडजोड अधिनियम, २०१६

५९०

२०१६

२६

महाराष्ट्र विद्युत शुल्क अधिनियम, २०१६

५९१

२०१६

३१

महाराष्ट्र निरसन अधिनियम, २०१६

५९२

२०१७

महाराष्ट्र महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अधिनियम, २०१६

५९३

२०१७

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६

५९४

२०१७

१५

महाराष्ट्र निरसन (द्वितीय) अधिनियम, २०१६

५९५

२०१७

१८

महाराष्ट्र आधार (वित्तीय व इतर अर्थसहाय्य, लाभ आणि सेवा यांचे लक्ष्यित वितरण) अधिनियम, २०१६

५९६

२०१७

२०

महाराष्ट्र खनिज विकास (निर्मिती व उपयोजन) निधी (निरसन) अधिनियम, २०१६

५९७

२०१७

२५

महाराष्ट्र ॲक्यूपंक्चर चिकित्सा पध्दती अधिनियम, २०१५.

५९८

२०१७

३५

डॉ. विश्वनाथ कराड एमआयटी विश्वशांती विद्यापीठ अधिनियम, २०१६.

५९९

२०१७

३७

सिम्बॉयोसिस कौशल्य व मुक्त विद्यापीठ अधिनियम, २०१७.

६००

२०१७

३८

विश्वकर्मा विद्यापीठ अधिनियम, २०१७.

६०१

२०१७

३९

डिएसके वर्ल्ड विद्यापीठ अधिनियम, २०१७.

६०२

२०१७

४०

संजय घोडावत विद्यापीठ, कोल्हापूर, अधिनियम, २०१७.

६०३

२०१७

४३

महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७.


मागे